Ah! Ndlovuyezwe!

Ibekwe ngokusesikweni iKumkani yamaMpondo aseNyandeni uKumkani Ndlovuyezwe Ndamase eNyandeni, eLibode Imifanekiso: BHEKI RADEBE

NGOKWESINTU, umsitho okhatshwa yimvula ngosikelelekileyo. Kubenjalo kubuKumkani baseNyandeni eLibode izolo (ngoLwesithathu) ngethuba kusombathiswa ngomnweba iKumkani yamaMpondo aseNyandeni uNdamase Mangaliso Ndlovuyezwe Ndamase (34).

Le Kumkani yombathiswe ngomnweba wenkunzi yengonyama ekuthiwa ibiziikhilogrem ezingamakhulu amathathu ngethuba ibisaphila.

Imvula ibidyudyuza kumsitho waseNyandeni, ongakhange uzinyaswe nguMongameli Cyril Ramaphosa obefakwe kwinkqubo. Isizwe saseNyandeni siquka iidolophu ezintathu – iLibode, iSajonisi neNgqeleni.

INkulumbuso yaseMpuma Koloni uPhumulo Masualle kwanoMphathiswa weMicimbi yeeNkosi uFikile Xasa ibingamanye wamagosa abezimase lo msitho.

Kwizindlu zobuKumkani bezinye izizwe bekukho uKumkanikazi Noloyiso Sandile wamaRharhabe kwanoKumkani Siyambonga Dalimvula Matanzima wabaThembu baseRhoda.

Ephendula, uNdlovuyezwe uthe: “Ndivuya kakhulu ukunibona apha eNyandeni, nizokundixhasa. Kudala siwusebenzela lo msitho ukuqalela kulo nyaka uphelileyo. Ayikho enye into endinayo, ngaphandle kokuthi ndiyabulela.”

“Ukugcwala kwamaMpondo apha, nezinye izizwe, kuthetha ukuba kufuneka ndisebenzile. Ndizimisele ukunimela maMpondo. Kufuneka sisebenzile ukuze kubekho uphuhliso apha emaMpondweni,” utshilo uNdlovuyezwe.

Usihlalo weNdlu yeeNkokeli zeMveli eMpuma Koloni uNkosi Mwelo Nonkonyana uxelele uNdlovuyezwe ukuba “kuqale kubemnyama phambi kokuba kuse”.

“Womelele kuba apha ebukhosini akumnandanga. Isizwe samaMpondo sibalulekile ehlabathini. Igalelo alilincinananga,” utshilo uNonkonyana.

UMasualle, oxolisele uRamaphosa, uthe: “Egameni loburhulumente bethu, siziva sinenyhweba njengokuba siyinxalenye nomsitho omkhulu kangaka. Sinebhongo kakhulu ngesikubonileyo. Sithi kuNdlovuyezwe, abambe aqine, abheke phambili. Izinyanya zamaMpondo zizele luchulumanco!

“Eli lizwe ngaphandle kobukhosi, angekhe ibelilo gqibelele. Imingeni yona isoloko ikhona. Lo mingeni ifuna sibambisane ukuze sifumane isisombululo kuyo,” utshilo uMasualle.