Akabuyanga eMoria umkhonzi waseZCC

Lusonga inyanga kungoku usapho lwakwa Nyezi lungasamboni utata weli khaya.

Oku kulandela emva kokuba amalungu enkonzo yaseZCC kwingingqi yaseMthatha kuquka uMqanduli neXhorha athe atyelela kwikomkhulu lale cawe eMoria kwiphondo laseLimpopo ebutsheni bale nyanga.

Olu tyelelo libe neziphumo ezibi kusapho lakwaNyezi elizibhaqa line shwangusha lokulahlekelwa nguMandla Nyezi one-62 yeminyaka ubudala, esuka kwilali yakuGengqe eMqanduli.

Olu sapho lithi azange likwazi ukuphinda lithethe naye ukususela ekufikeni kwakhe eMoria, nangona wayephethe umnxeba wakhe ophathwayo. Amalungu ecawe ebehambe nalo kaNyezi ebethe gqolo, ngokuxelela olu sapho ukuba akakho kufutshane kubo ngenxa yendlela ebekugcwele ngayo eMoria.

Kusemva kokuba ebuyile amanye amalungu okwenze ukuba olu sapho libone ukuba ngenene utata weli khaya ulahlekile.

Amalungu osapho akaphozisanga maseko ukuya kubuza kubaphathi bale nkonzo eMthatha. Emva kokungafumani mkhondo kwagqitywa kwelokuba kuzakuhamba amalungu ale nkonzo amabini kwakunye nosapho, nto nje ebengumnqa kolu sapho ngumyalelo wokuba isithuthi ekuhanjwa ngaso kufuneka naso sinyangwe. Amalungu olu sapho akwalile ukuhlamba imoto ngesiwasho sale nkonzo nto leyo ikhokelele kungquzulwano lwezimvo nokuphanza kweenzame zokuhamba.

ULanga Nyezi ongunyana kaMandla uthi “Sihleli nje usuku lwalunye emva kokuba bebuyile abantu becawe sanendibano silusapho ngeliceba ukuba kukhangelwe utata.

Indlela esisokolisene ngayo namakholwa aseZCC iyamangalisa kuba besingayazi ukuba bangasuke basikhalale olohlobo kuba singavumelani nendlela abenza ngayo kwisithuthi ebesizakuhamba ngaso,” utshilo uLanga.

Olu sapho lifumene uncedo olululo kwamanye amalungu eZCC aseXhorha nalapho bathe baphelekwa besingise eMoria, kodwa babuye bephaca.

Abasebenzi bale nkonzo eMoria barhanela ukuba kungenzeka ukuba wakhwela ibhasi engeyiyo, kodwa noxa kunjalo bathi bekufaneleke ukuba abuyiselwe kundlunkulu ukuze azodibana nezibheka ekhayeni lakhe.

ULanga uthi bade bamjonga kwisibhedlele sale nkonzo kwakunye nakumagumbi ogcino zidumbu kodwa nalapho babuye nembande yesikhova.

“Sesifuna nje ukuva ukuba uphi kuba lemeko sikuyo silusapho isenza sizibone njengabantu abangaselwa so yile nkonzo kwaye asizazi iimpembelelo zalento” uLanga uyoleka.

Ukanti kukwavakala nokuba ibilityeli lakhe lokuqala eli ukusingisa eMoria njengoko amanye amalungu osapho ebengekayazi ncam ukuba ungomnye wabakhonzi baseZCC.

Kungoku nje olusapho lucela nabani na onokuba neenkcukacha ezithe vetshe ngesizekabani sokungabonwa kukaMandla Nyezi ukuba achaze nakwesiphi na isikhululo samapolisa esikufutshane.