Akakafumani ncedo amaxhoba omlilo waseZiphunzana

UMlungiseleli Simakade olixhoba lo mlilo waseziZiphunzana eMontiumfanekiso: Siyanda Zakhe

ZIIVEKI ziliqela ngoku kwaye imeko iselusizi kumaxhoba omlilo aseZiphunzana eMonti. Bambi basaxhwarhe emizini nanjengoko bengazange babonelelwe emva kokutshelwa ngamatyotyombe abo. Kulo mmandla kwatsha amatyotyombe angaphaya kwamashumi amabini kwisehlo esenzeka ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kwinyanga yeThupha nalapho abanikazi bamatyotyombe bashiyeka neziseziqwini kuphela iimpahla.

La matyotyombe atsha ngenxa yomlilo owavela kwityotyombe elalingenamntu ngokokutsho kwabahlali.

Ukuza kuthi ga ngoku, amaxhoba athi akukho ncedo akhe alifumana kumasipala waseBuffalo City.

Amaxhoba athi uceba wendawo uLixolile Kiki akanankathalo kwaye ubaxelela ukuba usafika kwesi sikhundla ngoko ke akananto anakuyenza. Kungoku nje abahlali bazinkqonkqozele ngokwabo kwiminyango yoncedo kumasipala iBCM, emva kokubona ukuba lide ithuba belinde uKiki.

Ngokwengxelo kukho namaxhoba angakhange ayifumane imali yawo yesibonelelo sikarhulumente kutshanje kuba bathi batshelwa zizazisi zabo.

I’solezwe lityelele la amaxhoba ngeenjongo zokuzibonela indlela abaphila phantsi kwayo.

UMlungiseleli Simakade, ongomnye wamaxhoba nozinike uxanduva lokunceda amanye amaxhoba, uthi ubone kufanelekile ukuba ashukume ayeke ukujonga kuceba kuphela.

“Ithemba likhona kancinci kuba i-ofisi kamasipala ithe masithumele uluhlu lwamagama ethu sonke sizokwazi ukuncedakala.

“Emva kokunkqonkqoza kule minyango sihambe sade sayokufika nakumphathi wesebe le micimbi yezekhaya nalapho angqinileyo ukuba ulufumene uluhlu lwamagama ethu. Sinethembana ke emva kwezi ndaba sizakukwazi ukuphinda senze ezinye izazisi kwakunye neepasele zokutya ingathi zingafika ngokuncediswa ngamaqumrhu afana noSassa,” utshilo uSimakade.

Amaxhoba ekulindeleke ukuba afote izazisi angaphaya kwamashumi amane.

USimakade uthi luninzi unxunguphalo oluthe lafunyanwa ngamaxhoba ale ndawo.

Abantwana bale ndawo, nabo bathwele ubunzima abanye babo baya esikolweni bengatyanga kwaye besiya benxibe neempahla zesikolo abaziphiwa luluntu.

Abahlali bathi kuyintlungu okwabahlelayo kuba besithi ukuphila ngokuphiwa nokukhongozwa akumnandanga.

UVuyelwa Lumka uthi kunyanzeleke ukuba ayokuboleka imali ayokwenza isazisi. “Ndinabantwana abasesikolweni. Zange ndirhole imali yendodla ngenyanga yeThupha kuba ndandingenaso isazisi.”

Amaxhoba amaninzi sele azivusela amatyotyombe awo kwangalo mazinki ayetshile nanjengoko bengazithatheli ntweni. Abanye bakhala besithi benze amatyala ngokuthenga amazinki. Bathi xa bengasiwa kwizindlu zesitena ngurhulumente makabalungiselele amatyotyombe abo.

UKiki akakhange aphendule ngethuba simtsalela umnxeba futhi akakhange abuyele kwanakwimiyalezo ebithunyelwe kwifowuni yakhe.