Akanantloni obuyele eskolweni ena-26

USnothando Zulu engumntwana wesikolo kwiyunifomu yesikolo. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Kudla ngokuthiwa imfundo ayigugelwa kwaye umntu obonisa lo nto nguSnothando Zulu waseMpangeni, KwaZulu-Natal ogqibe kwelokuba abuyele kuGrade 11 eneminyaka engamashumi amabini anesithandathu (26).

Ekuqaleni konyaka, uZulu wapapasha ividiyo kwikhasi lakhe likaTikTok emalunga nokubuyela kwakhe esikolweni, le vidiyo sele isasazeke yabukelwa ngaphezu kwama-800 000.

I’solezwe lesiXhosa lincokole neli gqiyazana, nelingekalukholelwa nangoku uthando elilufumana kubantu abebebukele ividiyo yalo.

“Ibingezonjongo zam ukuba le vidiyo isasazeke kangaka, kodwa ndicinga ukuba incede abantu kuba kukho abantu abeze esikolweni sam kwaye sifunda kunye,” utshilo.

UZulu wenze ibanga lakhe leshumi ngo-2016 kodwa ebengonwabanga yindlela aphumelele ngayo nanjengoko amanqaku akhe ebemancinci. Ngo-2019 waya ekholejini ukuze afundele iEducare kodwa wayeka ekuqaleni kuka-2022 ngenxa yeengxaki zemali.

Uthi ukubuyela kwakhe esikolweni kukufezekisa amaphupha akhe obuntwana.

Eli gqiyazana lakwaZulu alinantloni ngokubuyela eskolweni lineminyaka eyi-26. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Phambi kokuba abuyele esikolweni uZulu ebesebenza. Uthi usapho lwakhe luyazingca ngaye ngesigqibo sakhe sokubuyela esikolweni, uthi nabahlobo bakhe bebemxhasa.

“Abahlobo bam bebendixhasa andifuni kuxoka, ingakumbi umhlobo wam osenyongweni uNomthandazo. Ade andincedise nangemali yerenti neyezinto zokucoca umzimba (toiletries),” utshilo.

UZulu ubalula umntwana wakhe, abantakwabo nomakhulu wakhe njengabantu abamkhuthazayo. “Umakhulu ufanelwe kukubona ukusebenza nzima kwakhe ngam,” utshilo uZulu.

Kubantu abacinga ukuba badala kakhulu ukuba babuyele esikolweni, lo kaZulu uthi: “Imfundo ayinabudala ngokweminyaka, ukuba ukholelwa ukuba unokuzinika ithuba lesibini kwimfundo, yenza loo nto.”

Ukwavakalise umbulelo wakhe kwinqununu yesikolo samabanga aphakamileyo iMpikanina ngokumnika ithuba lokwenza ngcono kwizifundo zakhe.

Abantu bebevuyisana neli gqiyazana ngokubuyela eskolweni nokungabinantloni ngeminyaka yakhe. Isaphokoka imiyalezo eyakhayo evela ebantwini ukusukela oko wapapasha ividiyo yakhe ngenyanga yoMqungu.

Uthi angathanda ukufundela ukuba ngutishala okanye unontlalontle.