Akasindanga uSindile: abahlali bathi bazakulala obuhlayo

Umanejala womasipala waseMnquma, uSindile Tantsi Umfanekiso: Anele Raziya

Abahlali baseMnquma bathi bazakulala ubuthongo obuhlayo namhlanje emva kokubanjwa koManejala woMasipala waseMnquma uSindile Tantsi libutho looKhetshe iHawks.

UTantsi ubanjwe libutho looKhetshe ngezityholo zorhwaphilizo kunye nobuqhophololo ngentseni yanamhlanje.

Abahlali bathi bazakuvukela kwinkundla kaMantyi eGcuwa ngeliyokuchasana nokunikwa kwebheyile lo kaTantsi.

Othetha egameni labahlali, uNocwaka Bizana uthi bavuya kakhulu ziindaba zokubanjwa kukaTantsi kwaye bazakutsho balale ubuthongo obuhlayo.

UBizana uthi uTantsi ebesenza into ethandwa nguye kwaMasipala kungekho mntu onokumphikisa.

“Sichulumance kakhulu kukubanjwa kukaManejala uSindile Tantsi kuba ebengundlovu-ayiphikiswa kwamasipala” uqhube watsho.

Kwinyanga ephelileyo abahlali baseMnquma babamba uqhankqalazo befuna uTantsi alahle kwisihlalo, kuba bemtyhola ngorhwaphilizo kunye nokuqesha ngokuzalana.

Kodwa isebe lemicimbi yemveli kunye norhulumento loqhogelwano lathi lizakuziphanda zonke izityholo emva koko lithathe isigqibo.

Kwingxelo yomphicothi-zincwadi kunyaka ophelileyo kukho imali engange-498 yezigidi zeerandi engaziwayo ukuba yenziwa ntoni, oku kwavezwa ngusihlalo we-ANC kwingingqi yaseMnquma, uNdoda Mesani, ngexesha bebambe uqhankqalazo.

Isithethi sooKhetshe, uBrigadiya Hangwana Mulaudzi uthi uManejala woMasipala waseMnquma bambambe ngeezityholo zorhwaphilizo kunye nobuqhophololo kwaye useluvalelweni.

“Umanejala woMasipala waseMnquma, uTantsi, simbambe phakathi kweGcuwa noMthatha kwaye uzakuvela ngomso (Lwesithathu) phambi kwenkundla kamantyi eGcuwa” utshilo uMulaudzi.

Eli butho lookhetshe lithi lizakuzama ukuthintela isicelo sebheyile njengoko liyazi ukuba uzakuyifuna.

UMulaudzi uthi ngokubamba kwabo uTantsi bathumele umyalezo ocacileyo nakwabo bacinga ukurhwaphiliza kooMasipala.

UTantsi ukhe wanqunyanyiswa kunyaka ophelileyo libhunga likamasipala ngeezityholo zokuphumeza imali yomnyhadala womculo weJazz ngaphandle kwemvume yalo, kodwa waliphumelela elo tyala kwinkundla zamatyala eMthatha.

NgoLwesihlanu umbutho iButterworth Hawkers Association iphume elubala ngelithi iyamxhasa uTantsi kwaye akayi ndawo kwabo bangamfuniyo, kuba uwenza kakuhle umsebenzi wakhe.

Oku kuvele ngexesha lo mbutho ubambe umsitho wokunikezela ngeengubo kubantu abadala baseMnquma abangathathi-ntweni apho intetho ephambile ibesenziwa ngulo kaTantsi.

Emva kokubanjwa kwakhe iButterworth Hawkers Association ithe ayizokuphefumla njengoko ingenalwazi lokuba ubanjiwe uTantsi.

UNobhala wombutho uNonkanyiso Voyi uthe useRhawutini yena kwaye akazokwazi ukuphefumla de aqale ave ukuba ubanjiwe nyani uTantsi.