Akayifunanga ibheyile umalume obulele umtshana ngenxa yenyama yenkukhu!

ANCWL iphambi kweNkundla yamaTyala eLady Frere ngethuba kuvela uNtoyanto (62) ongumalume odubule wabulala umtshana wakhe uNcumisa kuba esuke wamphakela inkunkhu exhelwe ekhaya. UMFANEKISO: KHULA COMMUNITY DEVELOPMENT EC

Amanina ombutho weANC eMalahleni phantsi kweChris Hani aphume ngobuninzi babo ngoMvulo kule veki ukuya enkundleni kwidolophu yaseLady Frere ngethuba eyokulwela ukuba angafumani ibheyile umalume (62), odubule wabulala umtshana wakhe uNcumisa Soci (31) kuba esuke wamphakela inkukhu exhelwe ekhayeni.

Oku kwenzeke ngomhla we27 kwinyanga ephelileyo uMeyi kwilali iCumakala phantsi kwedolophu iLady Frere. Ngokwengxelo yabamelwane, bekungomhla we27 kaMeyi 2024 ngorhatya xa bebizwa kweli khaya likaNcumisa nalapho bafike edada echibini legazi kokwabo, edutyulwe ngumalume wakhe ogama linguNtoyanto.

Ingxelo iqhuba ithi, intsusa yengxabano kuthiwa umalume kaNcumisa wayebaxelele ukuba yena akayityi inyama yomleqwa, ayimlungeli ngenxa yemeko yempilo yakhe kungcono ethengwa sele ilungile ezisezivenkileni.

La makhosikazi eWomen’s League athi ayakuvuyela ukuba engakhange ayifune ngokwakhe ibheyile lo malume kuba akafanelanga kakade ukuhlala nabantu ngaphandle ngenxa yesenzo asenzileyo sokubulala umntwana engenzanganto.

UNcumisa Soci odutyulwe wabulawa ngumalume wakhe uNtoyanto. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ityala eli limiselwe inyanga ezayo uJulayi ngomhla weshumi (10) nalapho kusaqhutyekekwa nophando, kusajongwa nompu awusebenzisileyo kwanomonakalo awenze emntwaneni.

La makhosikazi atsho ngazwi lwinye ngaphandle kweNkundla ukuba ubomi babantu ababhinqileyo bubonwa njengobo bungenaxabiso ngokusuka abulawe nje nanini umntu obhinqileyo.

UNcumisa ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngoMgqibelo esimshiyayo womhla we8 eCumakala eLady Frere.

UPetros Majola weKhula Community Project EC, naye nobesenkundleni ngoMvulo eLady Frere eyokuxhasa usapho lwexhoba, uthi okubalulekileyo kukuba olu sapho lugcinwe emthandazweni.

“Ndiye ndithande ukucela ukuthi kwiimeko ezinje silithandazele eli khaya likaNcumisa ndawonye nabo bazalwa nale ndoda ibuleleyo, kuba nabo basengxakini enokukhokelela ekuthini usapho luphele lungavani.”