‘Akazange adubule bantu uGqozo’

“Akazange adubule bantu uGqozo!

“Abantu bathetha ingathi umyeni wam wayephethe umpu edubula abantu eBhisho, kanti wayengekho kwalapho, wayeseFish River Sun eye kutyikitya isivumelwano nesebe lemisebenzi yoluntu norhulumente woMzantsi Afrika. Yayingacetywanga nguye yonke le nto, kodwa kuba wayephethe ilizwe laseCiskei nguye obekwa isityholo.”

Oku kuthethwe nguNomzwakhe Gqozo inkosikazi kaOupa Gqozo owayekhokele eCiskei ngethuba kudutyulwa kubulawa abantu abangamashumi amabini anesibhozo ngomhla wesixhenxe kwinyanga yoMsintsi ngo1992. Amaxhoba ayeyinxalenye yoqhankqalazo olwalukhokelwe ziinkokheli zeANC eziquka uChris Hani, Steve Tshwete, Cyril Ramaphosa noRonnie Kasrils, ngelimemelela ukuba uGqozo aphume esihlalweni.

Yafaka umqulu wezikhalazo i-ANC kurhulumente waseMzantsi Afrika imemelela ukuba uGqozo aphume esikhundleni sakhe, kwaza kwalandela uqhankqalazo olaluxhaswa ngabantu abakumashumi asibhozo amawaka eBhisho.

Lajika lanetyheneba igama likaOupa Gqozo emva kokubhubha kwabo bantu kwenzakala abangaphezu kwamakhulu amabini emva kokudutyulwa ngamajoni aseCiskei.

Eziphendulela amalungu eentsapho zamaxhoba kule ntetho kaNomzwakhe Gqozo, avakalise iimbono ezahlukeneyo. UNoxolo Mngona ongudade boMbulelo Mngona owabhubha kwesi sehlo uthi, “Nokuba wayengekho uGqozo ngala mini umyalelo wona wokudutyulwa kwabantu waphuma kuye ngqo, ayikho le nto ithethwa ngulo mfazi, salahlekelwa ngabantu thina ngala mini.”

UMangona uthi nangona kunjalo bayamxolela uGqozo kuba abanasizathu sokungamxoleli ngenxa yeso siganeko.

“UThixo sele embethe ngokwanele uGqozo, ngoko ke asimchibanga kuba sele ebone izinto ezimbi kakhulu ngenxa yokubulala abantu bethu,” utsho uMangona.

Umama kaSipho Cologu yena uzibona ngokwahlukileyo izimvo zikankosikazi Gqozo. “Uyagula, yakugqiba ukusibulalela abantwana indoda yakhe aphinde athethe into enjalo, uSipho wayesondla kuba wayelima amasimi sisitya kwela khaya ngenxa yakhe,” ukhale watsho uCologu.

UGqozo usekhayeni lakhe eliseKroonstad ngenxa yempilo, ingakumbi ingxaki yelizwi lakhe elathi lalahleka ngenxa yengozi awayifumana entloko ngonyaka ka-2001.

“Ubonana nogqirha kwisibhedlele somkhosi ePitoli, ngoku uchitha iintsuku eKroonstad ukuze abekufutshane enkampini eBloemfontein afumane ke indlela yokuya ePitoli,” uthethe oko okaGqozo.

Inkulumbuso yeli phondo uPhumulo Masualle umemelele uluntu ukuba luhlale lukhumbula igalelo lamaqabane awabhubha eBhisho. “Xa sixhamla kwiinkqubo zalo rhulumente kufuneka sikhumbule kukho oonyana, ootata neentombi zeli lizwe ezathi zanikezela ngempilo zazo ukuze thina sifumane inkululeko namhlanje,” uthethe watsho uMasualle.

UMasualle uvume esidlangalaleni ukuba kukho ubuqhitala kwindlela abasebenze ngayo ukunceda ezi ntsapho ukusukela oko wangena elulawulweni lo rhulumente.”

Simisele iqela labantu elizakuthi liqinisekise ukuba inkqubo yokuncedwa kwezi ntsapho iyatshintsha, kona zikho iimpazamo ezenzekileyo zabangela ukulibaziseka koncedo oluya kula makhaya,” utshilo uMasualle.

Ukwathe bazakuncedwa kwiinkqubo zemfundo, ezempilo nokunikwa imisebenzi. Kunyaka ophelileyo ezi ntsapho zavakalisa ukulahlekelwa lithemba lokuba zingade zincedwe.