Akhombana esweni amadoda ngenxa yemali

UMninanwa Riti olixhoba lokuthenga imoto engasebenziyo UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

Indoda yaseMdantsane uMalusi Tobela etyholwa ngokuthabathela kuyo imoto awayeyithengisele uMninawa Riti waseKwelerha eMonti uwakhabile amabango kaRiti esithi “bubuvuvu” obu buthethwa nguRiti.

Oku kulandela inqaku ebeliphume kwiphephandaba I’solezwe kwinyanga ephelelileyo, nalapho uRiti adize ukuba wathengiselwa imoto engasasebenziyo nguTobela ngokumnyanzela kuba wayesazi ukuba unemali ayigcine ebhankini.

UTobela uyavuma ukuba imoto wayithengiselela uRiti kwaye usabhatele imali eyi-R6000 kwi R10 000 ababevumelene ngayo, kwaye uthi nguRiti owamcengayo ixesha elide ukuba amthengisele: “Nguye owandinyanzelayo, asindim njengokuba etshilo. Ndambuza ukuba njani ungakwazi kuqhuba ungenazo neempepha wathi kum uzakuzifunela umqhubi. Wayithenga kuba esithi izakumncedisa kwishishinni analo lokuthengisa isonka ezikolweni.”

URiti noTobela bathengiselana le moto iluhlobo leToyota Camry ngo-2013.

Esisisbini sesibuyokuxoxa nakwiinkundla zamatyala eMonti emva kokumangala kukaRiti ezinkundleni efuna imali yakhe, emva kokuba uTobela eyirhuqile imoto kwaRiti.

UTobela uvakalise ukuba: “NguRiti ondityalayo. Ityala lade lachithwa yinkundla emva kokuba inkundla iqaphele ukuba inyaniso ayikho kuye njengoko weza namaxwebhu angafaniyo phambi kwenkundla izihlandlo zade zazine. Ngenxa yokumane etshintsha amabali laphela lichithwa ityala elo.” utshilo uTobela.

Uthi usokolisiwe nguRiti logama noRiti esithi usokolisiwe nguTobela. UTobela uthi zange avume uRiti ukuyokutyikitya iimpepha emapoliseni ngenzame zokuba ibephantsi kukaRiti imoto. Uthi imoto bekufuneka ukuba irhafelwe nguye nangona ingasekho kuye nje.

Ukanti uRiti uphendule kwakhona esithi obona buvuvu bobu buthethwa nguTobela, kwaye ngumnqa lo awuvayo. Mna ndisafuna imali yam qha qwaba uzama ukundibaleka njengoko sesenza.”

“Wayevuma njani ukundithengisela imoto endazi andikwazi kuqhuba kwaye endazi ukuba andisebenzi nto ibhadlileyo ndiphila ngokuziphandela? Nto nje wayefuna imali ngala mzuzu. Le mibuzo yile wayebuzwa enkundleni nangazange abenampendulo kuyo.” Uthi urhanela ukuba uTobela unamapolisa asebenzisana nawo ngaphakathi kungoko netyala labo laphelela esithubeni nje weva sele kusithiwa lacinywa.

*Wena mfundi wephepha ungacebisa uthini kulo mba? Cebisa kuWhatsapp: 063 743 9538