Akhona amaqanda musani ukuxhala

ISebe lezolimo nophuhliso lamaphandle kuzwelonke lithi kukho amaqanda aneleyo kweli, ngoko asikho isizathu sokoyikisela ukuphela okanye ukunqongophala kwawo.

Oku kusemva kokuba uMzantsi Afrika uhlaselwe sisifo seenkukhu esibangele ukufa nokubulawa kweenkukhu. Ukubulawa kweenkukhu ezingaphezu kwezigidi ezisixhenxe kubangele ukunqongophala kwenyama yenkukhu kwakunye namaqanda ngoku njalo.

Othethe egameni lelaSebe uReggie Ngcobo uthi basebenze nzima ukuza namaqanda aneleyo. “Sikhuphe izigunyazisi zokuba kuthengwe amaqanda kumazwe angaphandle ukuze sibenamaqanda aneleyo, ngoko sizakuba namaqanda aneleyo,” kutsho uNgcobo.

Iqanda sesinye sezidlo ezityiwa rhoqo kumakhaya ngentseni, kwaye liqulethe iizondlo eziphambili. “Sinikise ngeempepha mvume zokuthengwa kwamaqanda azindidi kumazwe ahlukeneyo ehlabathi, senze njalo ukuqinisekisa ukuba akukho kunqongophala kwamaqanda,” uhambisa atsho uNgcobo.

Ngamazwe aquka iBrazil, Melika, Ajentina namanye ekulindeleke ukuba athumele amaqanda kweli loMzantsi Afrika. “Kudala lamazwe athumela amaqanda kweli, kwaye ngoku sikhangela amanye amazwe ngeenjongo zokuba abemaninzi amaqanda angena kweli,” uthethe watsho uNgcobo.

Ukuvela kwesi sifo somkhuhlane weenkukhu kubangele ilahleko emandla kumafama avelisa inyama namaqanda enkukhu. “Sikwajonge ukwenza konke esinako ukuthintela ukungena kwezifo kweli loMzantsi Afrika, siyawamnkela onke nje amazwe anokuthumela amaqanda, kodwa kufuneka siqinisekise ukuba asempilweni,” kutsho uNgcobo.

Ngamaqanda atyetyisiweyo akwizigidi ezilithoba ekulindeleke ukuba angene kweli loMzantsi Afrika ingafikanga inyanga ezayo. “Ziimveliso zamaqanda ezikwitoni ezingamashumi amathandathu anesibini amawaka ekulindeleke ukuba zize apha, inyama yenkukhu yona ikumashumi amathathu amawaka eetoni,” kutsho uNgcobo.

Uhambisa athi balinyusile inani lamaqanda asuka kumazwe angaphandle angena kweli. “Ngaphambili besithenge amaqanda akwisigidi esinye kuphela, kodwa lithoba lezigidi amaqanda aza kufika kweli phambi kokuba kufike inyanga yoMnga,” kucacisa uNgcobo.

Amafama wemveliso zenyama yenkukhu kweli phantsi kombutho iSouth African Poultry Association abongoza uRhulumente ukuba abuyekezwe ngenxa yelahleko angene kuyo ngokufa kweenkukhu.

Ingxelo kaRhulumente malunga noku yaqinisekisa ukuba akukho nkcitho yembuyekezo ezakunikwa amafama ngenxa yokufa kweenkukhu zawo ngenxa yesi sifo.

Oonokrawuzana bebesele bejikelezisa iingxelo zokuba azakunqongophala amaqanda kweli ngenxa yalemeko yokufa kweenkukhu zamaqanda kuzwelonke.