‘Akhonto imbi ngokuncamisa amaqabane am, bendibulisa’

Imifanekiso ethathwe kwividiyo apho uBoy Mamabolo encamisa enye inkosikazi.

Kukho ividiyo ejikeleza kumakhasi onxibelelwano ebonisa ilungu leANC epalamente, uBoy Mamabolo, encamisa owasetyhini onxibe iimpahla zeANC kumsitho ekukholelwa ukuba ibingumbhiyozo weminyaka elikhulu elineshumi elinesibini (112) yasekwayo lo mbutho. Abantu batyhole lo wezopolitiko utshatileyo ngokukrexeza ngenxa yale vidiyo.

UMamabolo ukukhanyele ukukrexezela umfazi wakhe, uxelele iThe Citizen ukuba inkosikazi ekule vidiyo liqabane lakhe kwaye akukho nto imbi ngokuncamisa amaqabane akhe. Uthi wayebulisa, kwaye akuthethi ukuba ulala naye.

“Le vidiyo ijikelezayo ayenzi monakalo tu, bendingafihli nto kakade. Ukuba bendifuna ukufihla into, ngendiye kwindawo ebucala, ngoko ke akukho nto bendinokuyifihla okanye ndibenentloni ngayo kuba akukho nto imbi,” utshilo uMamabolo ezithethelela.

Uqhube wathi, “Ukuba ibiyividiyo apho bendabelana ngesondo nenye inkosikazi, ngesithi ndiye ndakrexeza. Umfazi wam wonwabile, yaye akanangxaki nayo yonke le nto.”

Kwikhasi lakhe likaX (Twitter), uMamabolo upapashe imifanekiso yakhe nomfazi wakhe kunye nabantwana bakhe ngelixa izityholo zokukrexeza zisasazeka okomlilo wedobo, nangona kunjalo, abantu bathe wenza oku ngenxa yesazela.

Izimvo zabantu

Nazi ezinye zezinto eziye zathethwa ngabantu ngalo mba.

@Miz_Ruraltarain: “Ngelishwa umkakho urhuqwa kulamanyala akho, ngoku sizoba ngabantu ababi xa sinezimvo. Thatha uxanduva ngezenzo zakho kwaye unike loo mfazi intlonipho. Mnike isidima. Kodwa isimo sengqondo esigwenxa asisayi kunceda yena okanye wena!”

@konketso1: “Mntakwethu xa uziphatha kakubi kwaye umfazi wakho akwamkele oko, yazi nje ukuba unobungozi. Usisiqalekiso sakho.”

@Nkuli_McG: “Ngoku ndikholelwa ngokwenene ukuba umfazi wakho sele eza kuphalaza iimfihlelo ezinokukufaka engxakini.”

@Chomka_Gogo: “Ukukhalela kwiMercedes Benz kubhetele kunokukhalela kwibhayisekile.”

@b_ncilashe: “Uyinto yonke owatyhola uMalema epalamente wena, ndoda ndini yesitrato.”

Ayikokuqala lokaMamabolo engene kwingxwabangxwaba. Wakhe wagrogrisa iintatheli izihlandlo ezininzi. Kwakhona ngo2020, uMamabolo kwanyanzeleka ukuba axolise kwaye ahlawule iindleko zomthetho zenkokeli ye-EFF uJulius Malema emva kokuba emtyhole ngokuxhaphaza umfazi wakhe, uMantoa.

Nantsi ividiyo kaBoy Mamabolo encamisa ‘iqabane’ lakhe.