Akhunjulwe amagorha entlekele yaseNgquza

Akhunjulwe ngokuvulwa kweziko elilifa amagorha entlekele yaseNgquza eyenzeka kwiminyaka engamashumi amahlanu anesibhozo eLusikisiki.

La madoda adutyulwa yinqwelontaka yomkhosi abhubhela kwiqhina lale ntaba ngomhla wesithandathu kwinyanga yeSilimela ngo1960 ephikisa inkqubo zorhulumente wobandlululo.

Isizwe samaMpondo sesinye sezizwe ezinembali yokuphikisa ugonyamelo lorhulumente wobandlululo owayongamele uMzantsi Afrika.

Othethe egameni leSebe leMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko uAndile Nduna, uthe bazibona benyanzelekile ukuba banike imbeko kula magorha.

“Inkqubo ezahlukeneyo ziqale ngomhla wesibini kule yeSilimela, konke oku kukunika imbeko kula magorha asemaMpondweni azinikela ephikisa ingcinezelo,” utshilo uNduna.

Ngamadoda wamaMpondo alishumi elinanye adutyulwa abulawa emva kokuba inqwelontaka yomkhosi yavulela ngeembumbulu nezintywizisi kwisiqhu samadoda aye bambe indibano eyayijoliswe ukuqalisa ukuchasa umthetho iBantu Authorities Act ka1951.

UNkosi Vukayibambe Sigcau wamaMpondo wayeyinxalenye yeli gqiza lamadoda.

“Amadoda angama24 axhonywa ePitoli, siye sawagrumba amathambo abo abuyela apha, angcwatywa ngokutsha,” utshilo uNduna.

Urhulumente wentando yesininzi uthiye umasipala odibanisa iLusikisiki neFlagstaff ngale ntaba yembali.