Akonelisi ukurhoxa kwenkampani ebifuna umgodi

AYIKABI luloyiso ukurhoxa kwenkampani yase-Australia iMRC kwiphulo lokuvula umgodi weThayithinam kumhlaba wamaMpondo eMbizana.

Oko kuthethwe nguNohle Mbuthuma wekomiti, Amadiba Crisis Committee, ephikisana nokuvulwa komgodi wesi simbiwa kulo mhlaba.

UMbuthuma uthe iMRC ayirhoxanga, koko ukhokelisa uXolco oyinkampani yabantsundu.

Uthe, “Ukuphumelela kwesicelo somgodi ayingo Xolco ozokumba phaya, ikwangu MRC, uXolco uyasetyenziswa nje kuba becinga ukuba lo nto izakuguqula uluvo lwethu ngalo mba.”

UMbuthuma uthe, “Okokuqala bacinga ukuba sichase abamhlophe ukuba ingabi ngabo abakhokele ukuvulwa komgodi, kanti akunjalongo, sichasene nokuvulwa komgodi, kuba siyayazi ingxaki ozakuyidala usakuvulwa.”

Ukungavisisani phakathi kwabo bafuna umgodi, kwakunye nabo bachasene nawo, kuthathe elinye unyawo ngethuba kutyelele igqiza loosekela baphathiswa, owezezimbiwa, uGodfrey Oliphant, kwakunye nowamapolisa uMaggie Sotyu.

Igqwetha elincedisana nekomiti yale ngingqi iACC uRichard Spoor, lithe injongo yabe zopolitiko kukulahlekisa uluntu lwale ndawo ukuze livumele ukuvulwa komgodi kule ndawo.

USpoor uthe, “Abaphathiswa bebelapha nje, akukho lwazi ngeyona nto iqhubekayo. Xa beyithetha bathetha ngabantu abahambisana nophuhliso, kwakunye nabaxhasene nophuhliso. Eyona ngxaki apha ngumgodi, abahlali bachasene nomgodi, kuba uzakuba neziphumo ezibi kwindalo, kwintlalo yoluntu, kumakhaya abo kwakunye namasiko abo.”

Uthe, “Kudala imigodi ivulwa kwiindawo zabantu abahluphekileyo, kodwa andikaboni nomnye owakhe wanegalelo eluntwini, nakuphuhliso lwendawo.”

Ukhalaze ngokungabanjwa kwabo bahlelise kakubi uluntu kwilali iXholobeni.

Uthe akukho nto ibonakalisa ukuzimisela kwabomthetho ekubanjweni kwabo. NgoMatshi walo nyaka, usihlalo weACC uSokhosiphi Rhadebe wadutyulwa wabulawa kwinto erhaneleka ukuba linyathelo labo bafuna umgodi.