Akukabikho zinzo eVuwani

Kubonakala ngathi uzinzo alukabikho ncam kwelinye leqela labahlali bommandla waseVuwani kumaphandle aseThohoyandou, Limpopo.

Abahlali eyonanto bangayifuniyo kukudityaniswa komasipala wabo wesithili iVhembe oquka Vuwani kwakunye neMalumulele.

Abaphathiswa abathile bakarhulumente bekunye neenkosi zasekuhlaleni ezixhelekileyo basathe gqolo bebamba iindibano zokuza nesisombululo kule ngxaki.

Azivumanga ukusikhupha ngaphandle isisombululo ekusagqitywe kuso kwindibano ebibanjwe ngempelaveki iinkosi ezo kuba zingonelisekanga sisigqibo esithathiweyo yibhodi, kwaye akukhonto ziyithethileyo nazo ngendibanoo leyo bebeyibambe kwakunye norhulumente wephondo.

Zibengapha kwamashumi amathathu (30) izikolo ezithe zatshiswa kula mmandla kuqhanqkalazo oluthathe iinyanga ezimbini.