Akukho buhesheheshe kulawulo lwezimali eNMB, kutsho uMtsila

Ii-arhente ezinika amanqaku kwezoqoqosho nezinikwa ingqwalasela kwihlabathi zithe jize umasipala ombaxa weNelson Mandela Bay ngamanqaku aphucukileyo kwindlela lo masipala ophatha ngayo ezezimali. 

IMoody’s Investors Services, iStandard and Poor neFitchi zinqwale ngaxeshanye zinika lo masipala amanqaku aphezulu kwindlela ophatha ngayo izimali. 

Ilungu lekomiti kasodolophu elibek’esweni uhlahlo lwabiwomali noshishino kwesi sixeko, uMkhuseli Mtsila, uthi ingxelo ephuma kwezi arhente ifike ngomhla wamashumi amabini ananye kwinyanga yoMqungu, isithi lo masipala ufumene uBaa3/Aaa.za wamanqaku, oko kukuthi lo masipala imo yakhe yezimali izinzile.  

“Nangona iphucukile indlela esiqhuba ngayo singumasipala kodwa ifuna sichule ukunyathela, singazibhaqi kwiimeko ezithile siboleka ngaphaya kwamandla okubuyusa, lo nto ingaziguqula ezi phumo”,  utsho uMtsila.

Isixeko seNelson Mandela Bay sibalulwa njengomthombo woqoqosho kwiphondo leMpuma Koloni, yaye sizimisele ukufunqula uqoqosho lwaso ngokutsala umdla wabatyalizimali bangaphaya kwemida yeli, ukuseka izakhono zoshishino nokuvelisa amathuba emisebenzi. 

“Enye yezinto esizidla ngayo singurhulumente oxhuzula imikhala yolawulo kulo masipala, kukuba le ngxelo idiza ukuba sinemali eninzi kuvimba yaye iqondo lamatyala esikulo lisezantsi nokuphucuka kwendlela esiboleka ngayo xa kukho imfuneko”, utshilo uMtsila. Kwangaxeshanye lo masipala uthi, inyathelo lokuvala izithuba eziphezulu kumacandelo ohlukeneyo kuquka esentloko yezimali kube likhubalo kwiingxaki zantlandolo.  

UMtsila uqhube wathi, kubalulekile ukuba lo masipala uthi gqolo uphucule iinkqubo namacebo akhe kuquka ukumilisela izicwangciso nenkcitho. 

“Sichulumancile singurhulumente walo masipala kuba kucacile ukuba sibetha ngesingqi esivakalayo kwicebo lethu lokuba sihlale ezingqondweni zabatyalizimali sithembekile kananjalo kubo. Siyavuya kambe kuba le ngxelo kwakhona ithi ziphathwa kakuhle iimali kulo masipala,” uphawule watsho uMtsila. Nangona kunjalo lo masipala ujongene neqhina lokuqhubeka nokuphucula iziphumo zophicotho kungenjalo usebenzele ulawulo olungenachaphaza.