Akukho bungqina butsha kwityala likaPanayiotou

Akukhange kubekho bungqina butsha obuvezwe phambi kwenkundla yamatyala aseBhayi ngoMvulo malunga nalowo wabakwiyelekenqe lokubulala umfazi wakhe

uChristopher Panayiotou. Umtshutshisi ochophele eli tyala uMarius Stander uthe akukho nto intsha enokutshintsha ekubeni afumane ibheyile kubungqina obebuvezwa kweli tyala.

Umtyholwa isicelo sakhe sebheyile sesisukojikwa kwiinkundla eziphakamileyo eRhini kunyaka ophelilieyo.

Oku konke kulandela emva kokuba uPanayitou nongusomashishini eBhayi waye wacela abarhanelwa ababini uLuthando Siyoni kwakunye Sizwezakhe Vumazonke ekubeni baxhwile babulale umfazi wakhe uJade kwinyanga kaTshazimpuzi kunyaka ophelileyo.

Ubuyela ngoLwesihlanu ezinkundleni.