‘Akukho nto ingcono yaziwa ngabelungu’-Jet Novuka

Umdlali kamabonakude noyinzalelwane yaseMthatha, uJet Novuka, kunye nabafundi baseKubusie eCumakala

“Abelungu akukho nto ibhetele abanayo okanye abayaziyo ukogqitha thina bantu abamnyama.”

La ngamazwi egqala lemidlalo kamabonakude uJet Novuka ngethuba ethetha nabafundi besikolo iKubusie Combined eCumakala ngomhla wesithathu kule nyanga, umhla wakhe wokuzalwa nanjengoko ebegqiba iminyaka engamashumi amane anesithandathu (46).

UNovuka utyelele iKubusie ngesimemo sombutho iMelting Pot, okhokelwa yinzalelwane yaseKubusie uSiyabulela Makunga, osebenza njengegosa lezonxibelelwano kumasipala waseAmathole.

UNovuka, ozichaza njengemveliso yeBlack Consciousness, uthi iinjongo zabelungu ngethuba befika eMzantsi Afrika zazingakhatshwa bubunyulu.

Ebhekisa kubafundi, uNovuka uthe: “Zeningenzi la mpazamo sayenzayo thina, le yokuya esikolweni siyokufunda isiNgesi kuba sifuna ukuqashwa ngabelungu okanye siqhayisele abanye abantu. Abantu abamnyama ngabona bangcono kwihlabathi liphela,” utshilo uNovuka.

“Ningaziqhathi nicinge ukuba xa eli lizwe linokubuyela ebelungwini kwakhona lingangcono,” kutsho uNovuka.

Le nzalelwane yaseNgangelizwe eMthatha, ithi imeko ubani akhulele kuyo akufanelanga ukuba ibengumqobo ebomini. “Imeko yethu ayifani ngendlela esikhule ngayo, kodwa masikhumbule ukuba uThixo usidale ngeenjongo ezahlukeneyo. UThixo zange enze mpazamo ngokunidalela kweli lizwe kwaye nibe ngabantu abamnyama.

“Imfundiso oyifumana apha esikolweni ibaluleke kakhulu, futhi ndicela ukuba xa sibukele umabonakude kubekho into esiyifundayo,” utshilo uNovuka.

Uthe uphuma eNgangelizwe kwenye yeendawo engqongwe yindlala, watsho esithi unguyelo namhlanje ephumelele.

Uthi amagqala amaninzi aphuma kweli phondo emaphandleni afana nooWiseman Nkuhlu, noo-Oliver Tambo angumzekelo wokuba, nokuba sele uphuma emaphandleni uyakwazi ukuphumelela.

UMakunga, obekhokela iphulo lokunikezwa kwezixhobo zokubala (Calculator) kwesi sikolo, uthe: “Ndikhe ndayihamba indlela yentsokolo ndingumfundi kungoko ndithe gqolo ukubeka uncumo kubuso babo bangathathi ntweni.Lo mbutho weMelting Pot udalelwe lo nto”

Abafundi abaxhamlileyo kwisipho sezi zixhobo zezibalo bangamashumi amahlanu anesithathu kwibanga likaGrade12.

USimxolele Mayambela (18) nobekudala efuna esi sixhobo, ubulele kwiMelting Pot ngokuba kufike bona kwingcinga zayo zokuphuhlisa abafundi.

Uthi inkulu nakubo le nto yenziweyo ingabonakala ngathi yinto encinci kwabanye, esithi yena bengenayo imali yokuyithenga.

Usodolophu womasipala waseAmahlathi uPateka Qaba, uthe kumnandi kuba abafundi badla iziqhamo zembewu yesi sikolo sabo, kuba uMakunga wayefunda kwesi sikolo.