Akukho sifo sehagu kwelaseMpuma Koloni

“Musani ukunikisa ngeehagu zenu kuloo masela, aziyonyani iingxelo zokuba isebe lethu liqokelela iihagu ngenxa yesifo esibulala iihagu.”

Le yingxelo ekhutshwe lisebe lezolimo nophuhliso lamaphandle eMpuma Koloni ngomlomo wesithethi sela sebe uMvusiwekhaya Sicwetsha. Le ngxelo ihambisa ithi, kukho oqhimgqoshe abajikeleza kwiindawo zeli phondo beqokelela iihagu ngobusela.

“Aba bantu bathi baphuma apha kuthi esebeni baqokelela ezi hagu ngelithi kukho isifo esibulala iihagu, ayiyonyani leyo, abantu mabangavumi ukulahlekiswa,” uthethe oko uSicwetsha. Uthi aba Bantu benza lo mkhuba kwingingqi yomasipala waseMbhashe neengingqi ezingqongileyo ngeenjongo zobusela.

“Akukho sifo seehagu sikhoyo apha eMpuma Koloni nakwilizwe loMzantsi Afrika ngokubanzi ngoko abantu mabayeke ukuvuma ukuxokiswa ngabantu abafuna ukuzityebisa,” utsho uSicwetsha.

USicwetsha ulumnkisa amafama eehagu kunye nabafuyi ngokubanzi ukuba balindele kwisebe lezolimo nophuhliso lamaphandle ngeengxaki ezilolu hlobo. Isifo seehagu sibangele ukuba abantu beli phondo balahlekelwe ziihagu zabo ezathi zabulawa kamva emva kokuba zifunyenwe zinesifo. “Nabani ofunyenwe ehamba ethetha le nto ebantwini makwaziswe amapolisa akufutshane okanye amagosa ethu akufutshane kulo ndawo, umthetho udlale indima yawo,” utsho uSicwetsha. Umemelela uluntu ukuba lohlukane nokunikisa ngeehagu zalo kubantu abathi basuka kwela sebe kuba akukho nto injalo iqhubekayo.

“Aba Bantu basebenzisa eli thuba lokuba sijikeleza sisenza ubalo lamafama apha eMpuma Koloni, ngoku balahlekisa abantu bethu bebaqhatha kuba befuna ukuba iihagu zabo,” ucacise watsho uSicwetsha.

Ngonyaka ka2005 eli leMpuma Koloni lalahlekelwa ziihagu ezikumakhulu amabini namashumi amane anesihlanu amawaka ngokwengxelo yeSouth African Prevention of Cruelty Against Animal. Iihagu zeli leMpuma Koloni zazingavunyelwa ukuba ziphume ngaphandle kweli phondo ngenxa yesi sifo kuba zazithintelwa ukuba zingosuleli iihagu zezinye iindawo.

Abafuyi beehagu banikwa imali endaweni yeehagu zabo ezathi zabulawa ngelizama ukunwenwa kweso sifo.