‘Akukho sizwe sinokuphuhla ngolwimi lwasemzini’

USiviwe Phalisa, umfundi ogqwesileyo kwisiXhosa kuGrade 12 ka2017, esongiwa nguNaledi Mbude wezelwimi kwisebe lezemfundo logama uMphathiswa uMandla Makupula ebukele UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

“Abafundi baseJaphani bafunda izibalo (mathematics) ngolwimi lwabo, neekhalityuleyitha zabo zisekelwe kulwimi lwabo lwenkobe.’

Oku kuthethwe nguNaledi Mbude, umlawuli wolwimi kwicandelo lemigaqo-nkqubo yesebe lezemfundo eMpuma Koloni, ngethuba enikeza iwonga kumfundi ogqwesileyo kulwimi lwesiXhosa kwiimviwo zebakala leshumi elinesibini (Grade 12) zonyaka ka2017.

Eli wonga layilwa ngumbhali kwanetshantliziyo lolwimi lwesiXhosa uNelson Njengabantu Yapi kwiminyaka engaphaya kweshumi kwaye linikezwa kumfundi waseMpuma Koloni ogqwesileyo kwisiXhosa.

Kunyaka ka2017, eli wonga linikezwe uSiviwe Phalisa waseMzontsundu Senior Secondary eQonce.

UPhalisa ufumene amashumi alithoba anesihlanu ekhulwini (95%) kulwimi lwesiXhosa, into ethetha ukuba akekho omnye umfundi kweli phondo ofumene la manqaku.

UMbude uthi amazwi aphuhlileyo ngokwemeko-ntlalo ehlabathini, kungenxa yokuba agxile kwiilwimi zawo.

“Awona mazwe aqhuba kakuhle kwezemfundo, ngamazwe afundisa abantwana ngolwimi lwenkobe. Akukho nalinye ilizwe eliphuhlileyo ehlabathini, elisebenzisa ulwimi elingelolalo.

“Ukuba sicinga ukuba asizukuzihoya iilwimi zethu zenkobe, sibaleke emva kweelwimi zasemzini, siseza kufumana ingxaki,” utshilo uMbude, ethetha endaweni kaYapi ongakhange aphumelele kumsitho wokuwonga abafundi eMonti kwiveki ephelileyo.

UMbude uthi ubuninzi babafundi baseMpuma Koloni, abantetho isisiXhosa, bafundiswa ngesiNgesi abangasithethiyo kwiindawo abahlala kuzo.

“Iphondo laseMpuma Koloni ligutyungelwe sisiXhosa kodwa abantwana bethu bafunda ngolwimi lwasemzini. Umnqa kukuba ngaphandle bafika bathethe isiXhosa kuba kuthethwa isiXhosa. Kutheni le nto singaphuhlisi le nto sinayo (isiXhosa), siyeke ukuleqa into engeyoyethu?” kubuza uMbude.

Ethetha ngewonga lakhe uPhalisa uthe: “Ndiziva ndonwabile ukuwongwa njengoyena mfundi ogqwesileyo kwisiXhosa. Kum isiXhosa sithetha lukhulu, sithetha ngemvelaphi yam.”

UPhalisa ebengekazi ngezona zifundo azakuzilandela, kodwa uye watsho ukuba ebefake isicelo sokufundela iNursing eNelson Mandela University eBhayi.