Akukho themba lenguqu kwimeko yembalela eAmathole

Usodolophu womasipala wesithili saseAmathole uNomfusi Nxawe ekunye namagosa womasipala wakhe baxhalabile ngenxa yokukhula kwempawu zembalela eqatseleyo kulo masipala.

Kwintlanganiso yesiqhelo ebibanjwe kwiveki ephelileyo ooceba kunye namagosa kamasipala avumelene ukuba isithili saseAmathole siphinde sibizwe njengengingqi yentlekele ngenxa yokuqatsela kwembalela.

Othethe egameni lalo masipala, uSiyabulela Makunga, uthi imeko imbi kumadama aphambili aseAmathole.

“Umthamo wamanzi emadameni uphantsi kakhulu, nangona bekukhe kwanetha,” ucacise watsho uMakunga.

Ethetha namagosa kamasipala usodolophu walo masipala, uNxawe, ubhentsise banzi inkxalabo yakhe ngenxa yembalela ehlasela umasipala wakhe.

“Amadama aquka iXilinxa, Dutywa, Nyarha naseKhobonqaba asekwimeko embi kakhulu ngokomthamo wamanzi. Imilambo efana neDwesa neQwaninga nayo yomile ngenxa yale meko sijongene nayo,” uthethe oko uNxawe.

Ubongoze uluntu ukuba luthandazele imvula nanjengoko zingekho iimpawu zokuba ingaze iphinde ibuye kwamsinyane imvula.

“Ngamatanki wamanzi akwikhulu namashumi amabini athe agqithiswa kwingingqi yaseGcuwa, Bika nakuCentane ngelizama ukuba abantu bahlale benamanzi emakhayeni abo,” utshilo uNxawe.

Le ngxelo ithi ziiloli ezihambisa amanzi ezikwishumi elinesithandathu ezihla zinyuka kabini nakathathu ngosuku zihambisa amanzi kwiindawo ezichaphazeleke ngamandla kule meko.

“Sikuthethwano norhulumente kazwelonke ngelizama amacebo okuba kufumaneke isisombululo sexesha elide kulengxaki sijongene nayo,” uthethe oko uNxawe.

Lo masipala usaqhubeka ebongoza uluntu ukuba lusebenzise amanzi ngononophelo.

Uninzi lamaphondo oMzantsi Afrika ajongene nengxaki yembalela esele ibulele imfuyo logama itshabalalisa izityalo kwezinye indawo.Napha kwisixeko saseKapa, kwiveki ephelileyo, kudizwe ukuba uyehla ngokungxamileyo umthamo wamanzi kumadama aphambili kwela phondo.

Siyabulela.mqikela@inl.co.za