Akulahlwa mbeleko ngakufelwa

Unganikezeli ithuba lisekho, Ungaxhalabi akukonakali nto, Ungothuki akufanga mntu, Inkxaso engumangaliso ikulindile, Ithuba lesibini lisekho, Akho kuphela kobomi, Ubomi buyaqhubeka abumanga, Umzuzu nomzuzu wusebenzise ngokuhlakanipha, Ithuba lesibini likulindile.

UNENTSUKU, uneeveki, uneenyanga unonyaka, Into efunekayo yingqiqo, Ixesha onalo ulisebenzise ngokuhlakanipha, Elodlala ixesha alikho, Khala ubuye uzithulise, Ixeshana onalo lisebenzise ngenkathalo, Buya kwelityeli uqule waligangatha, Musa ukuzenza ixhoba lotywala, Musa ukuzenza idini koNdabazabantu, Musa ukuzenza intlekisa kwintshaba, Ungaxhalabi kule ngxokolo awuwedwa, Inkxaso oyinikwayo yamkele ngobubele, Inkxaso uyisebenzise ngobunono nobuhlakani.

Ukhubeka kwakho ayikokuphela kobomi, Awufundeli mntu,awufundeli bantu, Yamkela ingcebiso ezakhayo, Ugxoth’ingcinga ezingendawo zingakuphazamisi, Ulonwabo alupheli,ulonwabo alugqithi, Ubomi bona buya phambili, Imigibe ka Sathana yitsibe ngowenkawu umtsi, Sungena kwimbutho ezingakhiyo, Ikamva lakho lisezandleni zakho, Bayeke baphunge ngawe, Bayeke bathethe baxege imilomo, Vuka uvuthulule uland’ekhondweni, Sula ezonyembezi uxhabashe kwakho, AKULAHLWA MBELEKO NGAKUFELWA.