Akulahlwa Mbeleko Ngakufelwa

Unganikezeli ithuba lisekho, Ungaxhalabi akukonakali nto, Ungothuki akufanga mntu, Inkxaso engumangaliso ikulindile, Ithuba lesibini lisekho, Akokuphela kobomi, Ubomi buyaqhubeka abumanga, Umzuzu nomzuzu wusebenzise ngokuhlakanipha, Ithuba lesibini likulindile.

Uneentsuku, uneeveki , uneenyanga unonyaka, Esikufunayo kuwe yingqiqo, Ixesha onalo ulisebenzise ngokuhlakanipha, Elokudlala ixesha alikho, Khala ubuye uzithulise, Ixeshana onalo lisebenzise ngenkathalo, Buya kweli tyeli uqule waligangatha, Musa ukuzenza ixhoba lotywala, Musa ukuzenza idini kooNdabazabantu, Musa ukuzenza intlekisa kwiintshaba, Ungaxhalabi kule ngxokolo awuwedwa, Inkxaso oyinikwayo yamkele ngobubele, Inkxaso uyisebenzise ngobunono nobuhlakani.

Ukhubeka kwakho ayikokuphela kobomi, Awufundeli mntu,awufundeli bantu, Yamkela ingcebiso ezakhayo, Ugxoth’ingcinga ezingendawo zingakuphazamisi, Ulonwabo alupheli, ulonwabo alugqithi, Ubomi bona buya phambili, Imigibe kaSathana yitsibe ngowenkawu umtsi, Sukungena kwimbutho ezingakhiyo, Ikamva lakho lisezandleni zakho, Bayeke baphunge ngawe, Bayeke bathethe baxeg’imilomo, Vuk’uvuthulule uland’ekhondweni, Sul’ezonyembezi uxhabashe kwakho.

Huntshu! kwabaphumeleleyo kwibanga leshumi, Ngxesi kwabawe nganeno , Ubomi ngumzamo, imfundo likhakha, Imfundo sisixhobo esingenakoxuthwa nangubani, Elowo makavuke azivuthulule aland’ekhondweni, Akukonakali nto, ixesha lisavuma, Imfundo sisitshixo sobomi , AKULAHLWA MBELEKO NGAKUFELWA.