‘Akulaleki xa ungenaDiploma’

UMluleki Dlelanga ongunobhala kazwelonke weYoung Communist League (YCL) emi nabafundi baseTsholomnqa High kwindibano yeYCL kwiholo yoluntu eMonti

ULUTSHA lamaKomanisi oMzantsi Afrika lufuna la mandla ulutsha leli lizwe belungqisha ngawo ngexesha leziyunguma lusithi “Akulaleki Mawunemali” luwasebenzise phantsi kwesihloko esithi “Akulaleki xa ungenaDiploma” kunyaka ka2017 wonke.

Esi sisiphakamiso sikaNobhala wolutsha lamaKomanisi (Young Communist League) kuzwelonke uMluleki Dlelanga eMonti kwiveki ephelileyo ngethuba lo mbutho ubusungula ngokusesikweni iphulo iJoe Slovo Right to Learn, enjongo zayo ikukuqinisekisa ukuba abantu abatsha bafumana inkxaso nenkuthazo kwezemfundo.

Ulutsha lamaKomanisi luchithe ixesha lalo kwiveki ephelileyo lutyelela izikolo ezingathathintweni kwingingqi yaseBuffalo City.

Bephelekwa nguSekela Nobhala wesibini wamaKomanisi kuzwelonke uSolly Mapaila, ulutsha lamaKomanisi lutyelele izikolo ezibini zamabanga aphakamileyo kummandla waseQonce – iZanempucuko neThembalesizwe. Injongo ibikukuva iingxaki ezijamelene nezi zikolo.

UDlelanga uthi abantu abatsha mabasebenzise unyaka ka-2017 ukuguqula iimpilo zabo besebenzisa imfundo.

Uthi la mandla bebewasebenzisa ngeeholide zenyanga yoMnga ukuza ebutsheni kweyoMqungu, apho bebedyusha kuse tya ngengoma kaDr Malinga ethi “Akulaleki Mawunemali”, mabawuguqule bawajolise kwezemfundo.

“Bekukho iingoma ebekudyushwa ngazo (ngexesha leeholide). Enye yezingoma ibisithi ‘Akulaleki Mawunemali’. Silulutsha lamaKomanisi sithi masitshintshe isingqi ngoku, kungalaleki xa ungenaDiploma futhi kungalaleki xa ungenaDegree.

“Eyona nto siyifunayo kukuba ulutsha loMzantsi Afrika luxabise imfundo, ukuze lubenezakhono zokuthabatha inxaxheba kwinkonzo yesizwe,” utshilo uDlelanga.

Ethetha ngemeko yaseZanempucuko, uMapaila uthi izindlu zangasese zinqongophele kwesi sikolo. Kubantwana abaphuthaphutha amakhulu alithoba, izindlu zangasese ezikhoyo zilingene kuphela amakhulu amathathu.

UMapaila ucele ulutsha lamaKomanisi eMpuma Koloni ukuba luzinike uxanduva lokuya komba imingxunya ukuze kwakhiwe izindlu zangasese ezithe xhaxhe phaya eZanempucuko, phambi kokuphela kwenyanga yoMdumba.

Kusenjalo ulutsha lamaKomanisi luthe lanikeza ngezihlangu ezitsha kubantwana abathile abangathathintweni baseTsholomnqa High eMonti. Phakathi kwabafundi abathe banenyhweba nguAnovuyo Madondile ofunda uGrade 11.

Ngenxa yemeko yekhaya lakhe, uMadondile bekunyanzeleka ukuba anxibe iiteki kuba kungekho mali yokuthenga izihlangu zesikolo kowabo.

“Ndivuya kakhulu ngale nto ndiyenzelwe apha. Bendingenazo izihlangu ndinxiba iiteki, ibingekho mnandi lo nto ingakumbi xa ndibona abanye benxibe izihlangu zesikolo,” utshilo uMadondile.