Akuxhwilwa bantwana eNtshona Koloni!

Kapa: “Aziqulethanga nyani izityholo zomyalezo ojikeleza kuWhatsApp malunga nokuxhwilwa kwabantwana ababini kwisikolo samabanga aphantsi iSonwabo eGugulethu,” kutsho uBronagh Hammond, uSomlomo kwiSebe leMfundo eNtshona Koloni.

UHammond uthi ezi ngxelo uzibhebhethe okomshologu.

Umyalezo ojikeleza ngeVoice Note kaWhatsApp uthi “Hayi mani, ndiyilibele le nto ukuyichaza yazi, ndifike abantwana bephaphazela ndikuxelele, bethetha le nto uyithethayo, baxhwiliwe abantwana ababini eSonwabo, ndithi ngoku seku-late mandifowunele enye iMiss epha, iyavuma ithi ndicinga bathetha ithsele lodwa, ekugqibeleni ndabona bayaphaphazela, yhooo! hayini abantwana bethu!”

Lo myalezo udluliswa lilizwi lowasetyhini ongaziwayo. Emva kwezi zityholo inqununu eSonwabo ilumkise abafundi ukuba baqaphele, yaye bazijongisise iimoto abakhwela kuzo xa bebuya esikolweni.

“Singootitshala sithathe isigqibo sokuba abafundi bazilindele ngaphakathi kumasango esikolo izithuthi zabo ezibalandayo ukuphuma kwesikolo,” utshilo uMnu Bongani Dlwathi oyinqununu yesi sikolo.

Uthi ezi zityholo kusenokwenzeka ukuba zivele emva kokuba mntu othile olumkise abantwana ukuba bangayikhweli iQuantum ebifumana abantwana ngethuba bebuya esikolweni.

“Iyavakala ukuba yehlile kwezinye iindawo kodwa thina akukho nto injalo esele isehlele,” utshilo uDlwathi. Uthi babhalele abazali incwadi eqinisekisayo ukuba aziyonyani ezi ngxelo.

Le nqununu ithi oku kulandela emva kobuba yenze isibhengezo kubafundi ukuba balumke, nalapho abanye kubafundi besenze indlalo esi sibhengezo, ze boyikisa abo bancinane ngelithi kukho imoto exhwila abantwana, de yaya kufikelela kwiindlebe zabazali. Uthi abazali mababakhaphe abantwana kwaye babakhawulele.