‘Alamkelekanga iqaba kwesi sizukulwana!’

Angie Motshekga

Umphathiswa weMfundo esisiSeko uAngie Motshekga, uxelele inginginya yabantu bakwaBomvana eXhorha ukuba abamkelekanga ubuqaba kwesi sizukulwana.

Kule nginginya bekukho abafundi abaphuma kwizikolo zala mmandla, abazali nootitshala.

OkaMotshekga ubeqhuba isifundo ngeminyaka elikhulu yamagqala omzabalazo uNelson Mandela noAlbertina Sisulu.

Ebekwazisa nangeenkqubo ezigxile ekukhuthazeni ulutsha ukuba lifunde ukuze likhokele, kwanenkqubo yokunceda abafundi baphumelele ibanga leshumi.

“Ubuqaba yinto yela xesha lethu kuba kwakukho izizathu zokuba umntu angafundi ngoko,” uthethe watsho uMotshekga.

Ukwathe, “Kwakukho iDamelin sisakhula, xa umntu ongubhuti ongenasikolo ekufuna uthi, khawuye eDamelin bhuti ufumane isatifiketi, emva koko ubuye sithethe. Indoda engafundanga iba nochuku oluninzi, ibe ikuchukela.” Uqhube wathi ithuba elinikezwa abafundi ukuba bagqibe ibanga leshumi yiDamelin limahala. UMotshekga ukhuthaze abafundi ukuba bahambe endleleni yezithwalandwe ezifana noMandela kwakunye noMaSisulu ababezibophelele emzabalazweni ngexesha labo.

“Ninelenu uxanduva, sebenzisani imibhiyozo yekhulu leminyaka kaMadiba noMaSisulu ekwakheni ikamva lenu, khonukuze kuthethwe ngani kwikhulu leminyaka ezayo.” Ubagxekile abo bathi ubawo uMandela wabathengisa, esithi sisithuko eso.

UMotshekga uthethe wathi: “Ukuba uMadiba wayefuna ukusithengisa ngewayekwenze oko kula minyaka wayeyihleli entolongweni khon’ ukuze akhululwe. Wayengenokuhlala i26 yeminyaka ejele engathengisanga ngezwe, azokulithengisa ngowe 27.”

Uncome uMam’ uSisulu ngendima awayidlalayo esithi: “Wayeyinxalenye yamakhosikazi awayeququzelela umngcelele woqhankqalazo ka1956, baqokelela ama20 000 wamakhosikazi bengasebenzisi minxeba yeselula. Babehamba bekhwele ngemva evenini, behamba ngoololiwe nezinye iindlela.”

UMotshekga uthe bobabini uMandela noMam’ uSisulu bake bawuhamba umhlaba waseMpuma Koloni njengoninzi lwabafundi.

Ukwathe iingcango zivuliwe kwaye abafundi beli xesha banenyhweba yokufundela nokuba yintoni na abafuna ukuba yiyo.