Alibethelwa nangudo igosa eliphezulu eladlwengula umntwana!

Igosa eliphezulu kwezeMfundo kwisithili saseLusikisiki uLouis Pepping (58) engaphakathi enkundleni engabonakalisi kuzisola ngesenzo sakhe. UMFANEKISO: NPA

Siwiswa ngomso kusasa uLwesihlanu kwiNkundla ePhakamileyo eMthatha isigwebo esifanele igosa eliphezulu kwisebe lezeMfundo kwisithili saseLusikisiki, uLouis Pepping, 58, ojongene netyala lokudlwengula intwazana eneminyaka emithandathu kuphela izelwe (6).

IJaji ebambeleyo uMvuzo Notyesi uthi akukho ntandabuzo ngobungqina obungaphambili obubekwe kule nkundla malunga netyala eli.

UPepping uvelile ngoLwesihlanu kwiveki ephelileyo enkundleni apho ebesenza isigezo ngaphakathi enkundleni, ethuka abantu, ebaphakamisela iminwe kwaye engabonakalisi nokuzisola ngesenzo sakhe esibi.

Ngokwengxelo ephuma kwiGunyabantu lezoTshutshiso, kwakungomhla wokuqala kuMsintsi ka2019, kwilali yakuNgobozana eLusikisiki, ngethuba ixhoba (6) lingade lingene endlini kowalo kusiya kubamnyama phandle lingabuyi evenkileni apho lalithunywe khona.

Umakhulu wexhoba wayalela oosisi bexhoba ekubeni bayokulikhangela, xa bengabuyi walandela nomakhulu nabadibana nexhoba lingcangcazela kwaye lisopha ngaphantsi.

Isithethi seNPA, uLuxolo Tyali, uthi ixhoba lakhombisa umakhulu kwakunye noluntu kwindlu elimoshwe kuyo nekwafikwa kukho okaPepping echaza ukuba nguye amrhuqe endleleni, emrhuqela endlini apho wamdlwengulela khona umntwana.

UTyali uqhuba uthi abahlali babetha uPepping de wahlangulwa yiNkosi yasekuhlaleni eyaye yabiza amapolisa.

Ixhoba lathathwa lasiwa kwiziko lamaxhoba iThuthuzela apho lenziwa khona uvavanyo emva koko lathunyelelwa kwisibhedlele iNelson Mandela Academic eMthatha ngenxa yomonzakalo.

Ishiti elinamabala egazi lakwaPepping lathathwa njengobungqina naye wabanjwa.

Ngomso ngecala emva kwentsimbi yeshumi elinanye uza kube egwetywa.