Alulali usapho olulahlekelwe yintombi eneminyaka elithoba

ALULALI usapho lakwaTitshala eDelft luthandazela ukuba afunyanwe ephila uLinathi Titshala oneminyaka elithoba, owalahleka ngomhla we16 kweyoMnga kulo nyaka uphelileyo.

Umama kaLinathi, uSiphokazi Titshala uthi, into ebuhlungu yeyokuba intombi yakhe, nekwaziwa ngelikaNomnqindi yagqityelwa ukubonwa ngomhla we16 kweyoMnga emva kweeentsuku ezimbini ibhiyozele umhla wayo wokuzalwa.

Ngelo xesha, wayesiya apho ahlala khona nomama wakhe esuka endlwini kamakhulu wakhe kwisitalato saseCork Tree.

Uthi zehlulwe zizindlu nje ezintathu ezi zindlu. ULinathi wayenxibe ijini ethe nca emnyama, nomntla ogreyi onemitya ngasemva nezihlangu zokulala ezimnyama.

“Ndimkhumbula kakhulu kangangokuba kubi xa ndifika endlini ndibuya emsebenzini ndifike engekho okanye xa ndibona oontanga bakhe besiya esikolweni. Besithanda ukuchitha ixesha sobabini. Sithandazela abuye ephila,” utsho uTitshala.

Uthi eyonanto ingabalalisiyo kukungayazi ukuba kuqhubeka ntoni malunga nokukhangelwa. “Amapolisa awezi aze kusazisa ukuba kumaxa lindawoni ityala. Kukhangeleka ingathi silahlwe kwesinomhlwa okanye salityalwa,” utsho uTitshala.

Usihlalo weCPF eDelft, uReggie Mart, uthe zange bonwaba nabo ukususela oko walahlekayo uLinathi. “Akukho ndawo esingayijonganga esiyaziyo. Sisajonga kwaye siseza kukhangela de afunyanwe. Imbi into yokulahlekwa ngumntwana. Sisenalo ithemba lokuba usaphila.”

UCandice Sobotker weWestern Cape Missing Persons Unit uthi babhule besela bekhangela kodwa babuya nembande yesikhova.

Isithethi samapolisa uFC van Wyk uthi uphando lusaqhuba kwaye basakhangela. Ucela ukuba nabani na onomkhondo eze nawo ngaphambili.

Onolwazi uyacelwa ukuba atsalele umnxeba umcuphi uNomabandla Kolweni ku084 498 0696 okanye amapolisa aseDelft ku021 954 9000.