Amabali ayafundisa: ekhaya nasesikolweni

Xolisa Guzula

Ekukhuleni kwethu sibe nexesha elichulumancisayo kakhulu thina ngelixa sikhulela ezilalini sihlala noomakhulu nootatomkhulu bethu; nto leyo abantwana abaninzi abahlala nomama notata kuphela, okanye abahlala noomakhulu abaphangelayo ezidolophini abangenayo.

Ngorhatya, emveni kokuba yonke imisebenzi yasekhaya siyenzile, sasisoloko sihlala ngaseziko, simamele amabali ababesibalisela wona oomakhulu nootat’omkhulu.

Ngamanye amaxesha la mabali yayiziintsomi, ngamanye amaxesha ingamabali ayemalunga nobomi babo besengabantwana namabali eentsapho zabo. La mabali ayebaliswa rhoqo de aphindaphindwe amaxesha amaninzi, kwaye sasisoloko sikuthakazelela ukuwamamela. Aba nefuthe elingathethekiyo exesheni, emveni kokuba siqalise isikolo; ingakumbi emveni kokuba sifumanise ukuba ayakwazi ukubhalwa ze afundwe.

Esikolweni sasidla ngokuhlala ngokwamaqela ethu obutshomi simamele amabali esasibaliselana wona ngelixa ootitshala besaphumile okanye besenza eminye imisebenzi. Nangona uncwadi lwabantwana – ngaphandle kweencwadi zokulesa lwalunqongophele – sasifikelela kakhulu kumabali abaliswayo.

Ukuntywiliswa kwethu emabalini kwadala umdla omkhulu kuthi wokumamela amabali kanomathotholo awayedla ngokubaliswa ngentsimbi yesibhozo ebusuku nangentsimbi yokuqala emin’emaqanda ngemini elandelayo. Sasinenyhweba yokumamela amabali kwizikhululo zikanomathotholo, iRadio Transkei, nakwiRadio Xhosa. Sasiyivuyela kakhulu into yokumamela amabali kwezi zitishi zimbini kuba sasifumana ibali ebusuku kwesinye simamele emini kwesinye yonke imihla. Sasidla ngokukhwazana xa kungena ibali, sithi, “Nal’ibali!” siqundane endlwini enye.

Olu thando lwamabali laphemba umdlakazi kuthi wokufunda uncwadi lwabantu abadala okanye olwabafikisayo kuba sasisoloko silindele ukufunda iincwadi zabantakwethu noomalume bethu abangaphambili kunathi esikolweni.

Ukuba ngaba ekhayeni kukho umntu ofunda kumabanga aphezulu, sasiye sifunde iincwadi zabo sizigqibe phambi kokuba zibe zezimiselweyo kumabanga esasikuwo. Ililishwa ke ngoko into yokuba sibe sixakeka kakhulu kule mihla, ngenxa yobomi basezidolophini.

Abantu abadala bawashiya amakhaya abo ngoms’obomvu ukuya emisebenzini babuye ngorhatya bediniwe bengenalo ixesha lokwabelana nabantwana babo ngamabali.

Amabali abaluleke kakhulu ekuphuhliseni ulwimi nesigama abantwaneni. Uphando olumalunga nokufundwa kweelwimi ezongezelelweyo lubonakalisa ukuba abantwana bazifunda lula iilwimi kwimeko efana nayasekhaya, kwiindawo zokudlala nasekuhlaleni apho bafunda ngokungamiselwanga khona iincoko, amabali, iingoma nezicengcelezo ezithi zibe yinxalenye yobomi babo bemihla ngemihla.

Siyazi nokuba abantwana abahlala kwiindawo apho kuthethwa khona iilwimi ezininzi bazifunda lula ezi lwimi ngaphandle kokufundiswa ngokuthe ngqo okanye ngendlela emiselweyo.

Uphando luyakungqina oku kwaye lubonisa indlela ootitshala abakwenza nzima ngayo ukufundwa kweelwimi kumagumbi okufundela ngenxa yokugxila kakhulu kwindlela enye yokufundisa- indlela ethe ngqo okanye emiselweyo.

Oku kufundisa ngendlela emiselweyo kuphela kwenziwa yinto yokuba ootitshala basuke bacinge ukuba bonke abantwana beza esikolweni bewazi amabali, nokuba ayabaliswa okanye ayafundwa.

Kwenziwa nakukuba abantwana abaninzi bahlala kwiifemeli ezingakuxabisanga ukufunda namabali okanye abahlala ezilalini apho bazihlalela bodwa kungekho mntu mdala ungumzekelo njengendlela ekwakusenzeka ngayo kuthi ngexesha lethu.

Iphinde yenziwe nakukungafikeleli kumabali namathuba okufundiswa ngokungamiselwanga. Ngoko izikolo zinoxanduva lokuba zidale la mathuba abantwana abangawafumaniyo emakhaya.

Okokuqala, kukho ixesha elingangeyure elibekelwe ukuba bonke ootitshala bakhuthaze ukufundela ukuzonwabisa. Eli xesha libekelwe ukuba ootitshala bafundele abantwana babalisele namabali.

Likwabekelwe ukuba abantwana nootitshala babe nakho ukuzikhethela abamabali neencwadi abafuna ukuzifunda, ngeelwimi abazaziyo, bakhuthazwe ukuba bafunde nabahlobo ngababini okanye ngokwamaqela ze ekugqibeleni bafunde ngokuzimeleyo yonke imihla.

Okwesibini kukho ixesha elimiselweyo lokufundisa ikharityhulamu yobugcali bokufunda, bokubhala, bokubalisa amabali, bokuzoba, nokwenza imidlalo yeqonnga (ilitheresi ngamanye amagama) apho ootitshala banokwakhela phezu kwamabali abalisiweyo okanye afundiweyo ngaphambili.

Le nto ibanceda ekubeni bafundise ngendlela emiselweyo, ebakhokelayo nebaxhasayo abantwana ukwenzela ukuba bafunde izakhono ezithile okanye imixholo ethile yezinye izifundo.

Amabali aba ngamava okanye ulwazi abanalo abantwana olubanceda ekubeni banakane izinto ezithile kwinto abayifundayo; nto leyo ebancedayo ukuba bangaxhalabi kakhulu okanye bazibone bephantsi koxinzelelo ngelixa befunda ngokumiselweyo.

Ngenxa yokuba ootitshala beziva bengenabo ubungcali bokuyila iincwadi nokuba ngababhali, ingakumbi kwezinye izikolo ezingafumani nkxaso nezingenazixhobo zaneleyo zokufundisa bayitsiba rhoqo eminye imisebenzi ekwikharityhulamu ekufanele ukuba bayayifundisa ze ke ngoko babe bavimba abantwana amathuba abalulekilyo okufunda ngamabali.

Kulo nyaka ke kodwa, ngelixa bendibuya kwiPhondo leMpuma Kapa ndisiza eKapa, ndiye ndavuyiswa yinto yokwazi ukuba abantwana endibashiya ngasemva baza kuwuqala kakuhle unyaka omtsha ngokufumana inkxaso evela kuNal’ibali, iphulo likazwelonke elixhasa inkcubeko yokufunda. Abantu bakhona banolwazi ngefuthe lemfundo engeelwimi zenkobe nesiNgesi nengamiselwanga emakhaya. Ngoko ukuntumeka uthando lokufunda ebantwaneni, baye bagqiba ekubeni baqalise iphulo elitsha kwizikolo zasezilalini zaseMpuma oloni naKwaZulu Natala.

Ukuncedisa ukuphuhlisa ikamva labantwana nempumelelo esikolweni, baza kube bebonisa ootitshala iindlela ezintsha zokwabelana ngeencwadi namabali.

Baza kubabonisa nendlela uthando lokufunda, ukuzithemba, ukubhala nokunxulunyaniswa kwento efundwa ngabantwana nezinto ezenzekayo ebomini ekuxhasa ngayo ukufezekiswa kweenjongo zekharityhulamu nophuhliso lwemfundo yabantwana kwilitheresi nakwimpumelelo esikolweni. Ekugqibeleni baza kubonisa nendlela ezi zinto ezinceda ngayo uluntu ukuba lufumane imisebenzi.

Ukuba ufuna ulwazi olwaneleyo ngeNalibali Reading-for-Enjoyment Campaign, nephulo lakhe leStory Powered Schools okanye iwonga lokufunda nokubalisela abantwana amabali, tyelela * : www.nalibali.org naku- www.nalibali.mobi

uguzula ungumqeqeshi wootitshala nabantu ekuhlaleni kwimfundo elwimi-mbini, ungumphandi, unobalisa nomguquleli woncwadi lwabantwana lwaseMzantsi Afrika kwaye ubhalile naye iincwadi ezimbalwa zabantwana.