Amabanjwa athunga ingubo yehlabathi

Nanjengoko uMzantsi Afrika uphawula iminyaka emibini wabhubhayo lowo wayesakuba ngumongameli welizwe, uNelson Mandela, uninzi lwamabanjwa eli lizwe axakekile athunga eyona ngubo yakhe yankulu ehlabathini.

Le ngubo kulindeleke ukuba ibe kanti igyityiwe ngo-Epreli wonyaka ozayo apho ilizwe lizakube ligqiba iminyaka engamashumi amabini anesibini kwidemokhrasi.

Ukugqitywa kwayo, kwintolongo yaseDrakenstein eNtshona Koloni, le ngubo izakungena kuluhlu lwembali iGuinness World Record.

Namhlanje usekela mphathiswa kwiinkonzo zoluleko uThabang Makwetla uzakube eseMonti kwiphulo lokuthunga le ngubo.