Amadoda mawabuyele eSuthwini

Le yokuba sonke sibe ngamaciko ngeengxaki ezingqonge ubudoda, sibe ke phofu singenzi nto ngazo, soze isise ndawo.

Sihleli nje siyakhuza. Okanye siyathukisela; sithi makubanjwe iindlavini zamadoda, sithi makubuyiswe isigwebo sentambo, sisungula iinyanga zolwaluko, sibamba iingxoxo zobudoda kodwa aside singene kwezona zinto sinokuthi ngunobangela.

Indoda, phambi kokuba ibe yindoda, iqala ebukhwenkweni. Phambi kokuba ingene ebukhwenkweni, iqala ebuntwaneni. Pha ebuntwaneni kulapho konakala kakhulu khona. Indlela esibakhulisa ngayo abantwana bethu abangamakhwenkwe inegalelo elikhulu kwindlela abazibona ngayo nezinto abaphela bezizo.

Singafane sithi ziziyobisi okanye zizigulo zengqondo eziphembelela amadoda adlwengula abantwana nabasetyhini kodwa enyanisweni, sithi.

Zininzi izinto esiziphunculeyo singabantu abantsundu; sithe ntsho amehlo kwiinkokeli, silibale ukuba nathi siziinkokeli zeentsapho zethu singamadoda. Ingqeqesho kunye nokuthatha inxaxheba ebomini bomntwana wakho oyinkwenkwe, iyakuba sisiqalo sokulungisa iingxaki ezininzi. Umzali othi “andimazi utheni lo mntwana” ayingomzali ncam, akazazi ukuba eyakhe indima kukubumba umntwana ngale ndlela kufaneleke ukuba abe yiyo emhlabeni.

Ukuba simphosile ebuntwaneni kwakulunga ukuba siphinde sibabambe phaya eSuthwini. Xa amakhwenkwe eyokwaluka, kufuneka onke amadoda asekuhlaleni aphakame abuyele esuthwini nawo. Aye rhoqo futhi. Kubalulekile ukuba nala madoda azizinto ezinkulu ekuhlaleni, azithobe, ayokutyelela abakhwetha rhoqo. Uyindoda nje, uyindoda ngeemfundiso owazifumana phaya. Ngoko ke kutheni siwayeka amakhwenkwe anamhlanje afundiswe ngoongantweni boomasitshaye abachithela isithukuthezi phaya? Sicinga ukuba loo makrwala akuba njani?

Ngabula isibhalo esikwiphepha lesihlanu namhlanje, ubudoda abuphelelanga pha kumdlango (lo sisuke sithi phithi nguwo), eyona nto ilulwaluko ziimfundiso nabantu abaya phaya. Ingathi ngesibuyela.