Amagcisa agrogrisa ngokuphazamisa imisitho yezobugcisa nenkcubeko

Umbutho
wamagcisa phantsi komasipala waseNelson Mandela,  iNelson Mandela Bay Arts Council (NMBAC)
,  uthi uzakuyiphazamisa yonke imisitho
enento yokwenza nenkcubeko nobugcisa ukuba abahoywa ngumasipala wabo.

Lo
mbutho utyhola umasipala wale ndawo ngokukhetha iphela emasini, uphuhlisa
abadlali nezemidlalo kunamagcisa kwanabo bathabatha inxaxheba kwimisebenzi
yobugcisa.

Amalungu
alo mbutho iimbongi, abalingisi kwimidlalo yeqonga nabanye,  bebethontelene phambi kwesakhiwo sikamasipala
iCity Hall namhlanje,  ngeenjongo
zokudlulisa uxwebhu lwezikhalazo kwinkokeli zorhulumente womdibaniso.

Ongusihlalo
walo mbutho uMartin Pram, uthe umbutho wakhe ubambe iintlanganiso ezininzi
bezama ukubonisana neenkokeli zalo masipala ngemiba yophuhliso nokubandakanywa
kwamagcisa kumalinge kamasipala, esithi endaweni yokuncedakala babazizisulu
zokuxhatshazwa.

“Awona
macandelo axhamlayo apha ngawezemidlalo iChippa United, Ironman nelomdlalo
webhola yombhoxo, thina asibonwa njengabantu.”

UPram
ukwagxeke umphathiswa wesebe lobugcisa, imidlalo nenkcubeko ephondweni, uPemmy
Majodina, ngokuzenza usaziwayo othile endaweni yokusebenzela ukuphuhlisa
amagcisa, etyhola okhokela eli sebe kumasipala uSiyasanga Sijadu ngokungazinto
ngesebe alikhokelayo.

Edlulisa
olu xwebhu uMongezi Ncwadi okwayenye yeenkokeli zalo mbutho, uthe iMpuma Koloni
isajongelwa phantsi lisebe lezobugcisa nenkcubeko (DAC) ne-arhente yezibonelelo
ngezimali kwezobugcisa iNational Arts Council (NAC) esithi oku,  kubonakala ngeendlela ezisasazwa ngayo
izimali.

“Ngonyaka
ka 2015 iDAC yabela eli sebe kwiphondo lethu ipesenti enye kwisibonelelo
esibizwa ngokuba yiMzantsi Golden Economy.”

Uthe
enye yemiba ebaphatha kabuhlungu kukungade kubhengezwe iziko eliliqonga
lamagcisa iOpera House njengendawo yenkcubeko njengeBaxter Theatre.”

Elo
xwebhu lamkelwe ngusomlomo webhunga uJonathan Lawack.