Amagqaba-ntshintshi ezeemoto kunyaka ka-2015

Kulo nyaka kweli phepha-ndaba sibenenyhweba yokufumana amathuba okutshintsha-ntshintsha sivavanya iintlobo ngeentlobo zeenqwelo ezintsha ezikhutshwe ngabakhi beemoto.

Uluhlu belwahlukene, ukusuka kwezo zabaqala ukungena emarikeni ngee-Suzuki Celerio ne-Toyota Aygo, ukuya kwezo zenzelwe ukuthutha iintsapho ezifana ne-Kia Sorento nee-Ford Tourneo Connect.

Bekukho nezenzelwe ukuyaluza edolophini nezo zokukhenketha zinomtsalane wokuvele uqhwithe indlela nangeliphi ixesha othe walifumana ii-BMW 125i M-Sport nee-Ford Fusion.

Ekuvavanyeni iimoto, siye safathula amathafa neentaba zeNtshona Koloni ngokubanzi. Akukho ndlela nagophe singalaziyo kumbindi weKapa, kwaye sizingenile mpela iintaba ze-Cederberg ne-Swartberg ngezo moto bezichophile zitsala ngawo omane amavili. Olona khenketho besiluthathile lolu besisingise kwindawo ekuthiwa kuseSihogweni, “The Hell” xa ukhumsha. Le ndlela yeyona ilangazelelweyo kuba ngamasikizi ukuqhuba kuyo, kodwa iphinde ibeyeyona ibukekayo. Ibaludonga lweentaba ngapha, ibeliliwa kwelinye icala, umgca wokuqhuba mnye, iimoto kufuneka zilindane zinikane ithuba lokudlulana. Makanconywe ngokungadeleli * -Thomas Bain ngobunjineli bakhe ukukhokhela ekwakhiweni kweendlela ezifana nezi ze-Elands Kloof Pass, Chapmans Peak Drive, Bain’s Kloof Pass nezinye ezininzi ebesiqhube kuzo.

Siyathemba ukuba kulo nyaka uzayo, sizokungena eMpuma Koloni naseMtla Koloni sikhangele iindlela zakhona, sibone nezimo zazo. Ezona zidumileyo eMpuma Koloni ngamagophe aseNciba nase Mthentu naphakathi kweLusikisiki neSajonisi. Sizozama nokucumza ubuxoki obuninzi abaqhathana ngabo abaqhubi abaninzi baseMpuma Koloni. Nikhe nive xa beqhathana besithi umgama othile ukusuka kwidolophu ethile ukuya kwenye ukuba uthatha ixesha elingakanani. Eyona idumileyo yile ithi ukusuka eMthatha (okanye eKomani) ukuyongena eMonti kuthatha iyure qha, okanye yeyiphi imoto eshiya eyiphi ukusuka emgceni.

Sikuvuyele ukufumana zonke iimoto esithe sakwazi ukuzivavanya. Ezona zikhumbulekayo yi-Ford Fusion 2.0 Titanium (177kW), ubuntofo bayo izitulo ne-suspension kwaye namandla xa unyathela umcephe. Ezinye ezisengqondweni yi-Opel Corsa Sport (110kW) ne-Hyundai Veloster Turbo (150kW). I-Corsa Sport besicinga ukuba yeyona inika ukwanelisa ngemali oyikhuphileyo xa kuthethwa ngezinto ozifumanayo nendlela eziphatha ngayo xa uyiphosa phosa emagopheni ngobundlobongela. I-Hyundai Veloster Turbo yothuse ngokuziphatha kwayo endleleni, inamandla kodwa irhabula ithontsi ngesimilo. Sithande nokuba ayide iqheleke ukuyibona, soloko kukho indlela onoyijonga ngayo ufumane umfanekiso omtsha, futhi itsala amehlo kakhulu.

Kwezokuthutha abantu sithande i-Ford Tourneo Connect ne-Hyundai Santa Fe mpela. Asiyithandanga eyokuba akukho-touch screen ene-satellite navigation kwi-Kia Sorento ngoba nayo ibiyeyona incomekayo. Isingqi senjini ye-3-cylinder kwi-Suzuki Celerio xa iqhwithiwe sivakala njengesenjini ye-Porsche Carrera, asixoki. Oku kwenza siyikhumbule. Mhlawumbi ngalo mini sifumana i-Porsche Carrera ngqo, sizophinda simamelisise.

Kuba iyikhrisimesi ke, ukuba singakhethiswa ezintathu iimoto esizivavanyileyo kulo nyaka esinokurhalela ukuzibona zihleli kwigaraji ye-I’solezwe lesiXhosa, singaqaja ezi zibhalwe ngokuthandeka isikakhulu:

– Kia Sorento 2.2 CRDI AWD 7-Seater (sifake i-touch screen enkulu after-market)

– Ford Fusion 2.0 Ecoboost Titanium

– Opel Corsa 1.4 Sport.

Ukuba zikhona ezinye wena mfundi obuzirhalela okanye ebezithandekile kuwe, sicela usikhwaze ku-twitter usibalisele, ku-”@ilisolezwe” naku-”@doughZAR”. Ungabuka iimoto ezivavanyiweyo naku-instagram ku-”@doughzar”.