Amagqwetha: UMasualle akanakuyalelwa yiPEC

Amalungu amane eANC axhalabileyo, afake isithintelo kwinkundla ephakamileyo yaseRhini, efuna le nkundla ukuba isibekele bucala isigqibo sokuchongwa kwabaphathiswa abatsha yiNkulumbuso uPhumulo Masualle.

 

Ngokwembalelwano yamagqwetha akwaWikus van Rensburg, ebonwe liphephandaba I’solezwe, la malungu afuna inkundla ihlehlise isigqibo sikaMasualle sokutshintsha ikhabhinethi ngokomyalelo wekomiti embaxa yephondo yeANC (PEC).

 

Kwimbalelwano yakhe ngoLwesine, ngethuba ebhengeza abaphathiswa abatsha abane, uMasualle ukucacise gca oko ukuba ngumyalelo weANC eCalata House.

 

Kwimbalelwano ejoliswe kuMasualle nakunobhala weANC kazwelonke uAce Magashule, abakwaWikus van Rensburg bathe: “Ukuba nje iNkulumbuso ithabatha izigqibo ngokomyalelo wePEC, kuquka ukutshintsha ikhabhinethi, sifuna inkundla izikhabe ezo zigqibo. Sifuna iNkulumbuso ingathabathi sigqibo esingomyalelo osuka kwiPEC.”

 

Zonke ezi zithintelo zingenxa yokuba la malungu eANC afake iimpepha, abanga ngelithi awukaxoxwa umcimbi wobume benkomfa yeANC ephondweni yanyakenye, eyathi yonyula uOscar Mabuyane njengosihlalo weANC ephondweni, ebetha uMasualle kwinkomfa eyayonganyelwe lungquzulwano olwakhokelela ukuba kuphalale igazi emva kokulwa ngezitulo kwabathunywa benkomfa.

 

Uxanduva lokuphanda ubume bale nkomfa lalunikwe uSbu Ndebele ekunye namanye amalungu ombutho amathathu. Izindululo zikaNdebele, azikabekwa elubala, ngokokutsho kwamalungu axhalabileyo eANC.

 

Abaphathiswa ababexhasa uMasualle ngethuba lale nkomfa, nabagxothiweyo, nguNancy Sihlwayi (obekuphuhliso loluntu), Mlibo Qoboshiyane (obekuphuhliso lwamaphandle), Thandiswa Marawu (obekwimisebenzi yoluntu) noSakhumzi Somyo (obekuphuhliso lwezoqoqosho nezimali). Endaweni kaSihlwayi kungene uGqirha Pumza Dyantyi, endaweni kaQoboshiyane kwangena unobhala wamaKomanisi ephondweni uXolile Nqatha, kwekaMarawu kungene uPemmy Majodina logama kwekaSomyo kungene uOscar Mabuyane.

 

Ngokwekhabhinethi entsha, uMabuyane nguMphathiswa omtsha wophuhliso lwezoqoqosho, imicimbi yezendalo, ukhenketho nezimali. UHelen Sauls- August ususwe kwisebe lokuhlaliswa koluntu wasiwa kwelezempilo. UMlungisi Mvoko, usekela sihlalo weANC ephondweni, ngumphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu.

 

UPemmy Majodina ususwe kwisebe lezemidlalo, ulonwabo, ubugcisa nenkcubeko (DSRAC), wasiwa kwelemisebenzi yoluntu. UBulelwa Tunyiswa uza kuphatha uDSRAC. UGqirha Pumza Dyantyi ususwe kwisebe lezempilo, wasiwa kwelophuhliso loluntu.

 

Akukho tshintsho lwenziweyo kwisebe lezemfundo (Mandla Makupula), elezothutho (Weziwe Tikana) nakoomasipala (COGTA) abakhokelwe nguFikile Xasa.

 

Isicelo senkundla esifakwe ngala malungu axhalabileyo eANC sakumanyelwa ngoLwesibini (umhla weshumi elinesihlanu) kwinkundla yaseRhini.