Amakhadi akwaSASSA aza kuphelelwa!

IArhente yoKhuseleko lwezeNtlalo yaseMzantsi Afrika (iSASSA) ithathele ingqalelo imingeni abanayo abaxhamli bezibonelelo zezentlalo zokutshintsha amakhadi abo egolide akwaSASSA aphelelwe lixesha kwaye ixhalabile ngawo.

IPostbank ikhupha ikhadi legolide lakwaSASSA, elivumela abaxhamli bezibonelelo ukuba benze intengiselwano besebenzisa ikhadi kunye nepini ngaphakathi kweNkqubo yeSizwe yokuHlawula (iNPS) kwiimatshini zebhanki, kumasebe ePosi yoMzantsi Afrika (iSAPO), abarhwebi kunye neeNdawo zokuHlawula imali (CPP).

Zonke iiVISA kunye neeMasterCards zinexesha leminyaka emihlanu lokuphelelwa, ngokomthetho. Ngokwengxelo ephuma kwisithethi sakwaSASSA uPaseka Letsatsi, uninzi lwabantu abafumana imali yesibonelelo sikarhulumente abayi-5.9 yezigidi abasebenzisa amakhadi egolide akwaSASSA, amakhadi abo aza kuphelelwa lixesha kweyeSilimela ka2023. Abantu bayacetyiswa ukuba bajonge imihla yokuphelelwa kwawo amakhadi.

“Zonke iintlawulo zabathengi ziyakuqwalaselwa njengesiqhelo, kwaye imali igcinwa ngokukhuselekileyo kwiiakhawunti zebhanki zomthengi. Ukuthintela ukungafikeleli kwezi mali kwiiakhawunti zebhanki zabathengi, abamkeli banelungelo lokukhetha ukuba babuyisele ikhadi legolide lakwaSASSA kumasebe eSAPO achongiweyo okanye enye indawo ebonelelwa yiPostbank, umthengisi othatha inxaxheba, okanye basebenzise inketho yokurhola ngaphandle kwekhadi elibonelelwa yiPostbank. Kungenjalo, abathengi banokusebenzisa iinkonzo zezinye iibhanki,” utshilo uLetsatsi.

Ngenxa yoko, abantu kuyakufuneka bacele utshintsho kwindlela yokuhlawula kwiofisi yabo yengingqi yakwaSASSA okanye kwenye indawo eya kwenziwa ukuba ifikeleleke kule projekthi.

La maxwebhu alandelayo kufuneka aziswe kwaSASSA ngabantu abafumana isibonelelo sezentlalo abanqwenela ukufumana iintlawulo zabo ngee-akhawunti zabo zebhanki: Ubungqina beakhawunti yebhanki efunyenwe ebhankini okanye kwisiteyitimenti sebhanki seenyanga ezintathu esibonisa iinkcukacha zomntu ezifana namagama neakhawunti yebhanka. Kwakhona, ubungqina babo bokuzazi.

La maxwebhu kufuneka angeniswe kwi-ofisi yengingqi yakwaSASSA ukuze agunyazise iSASSA ukuba ifake isibonelelo sezentlalo salowo uxhamlayo kwiakhawunti yebhanki ekhethiweyo. Abaxhamli bayacetyiswa ukuba bacele utshintsho lwendlela yokuhlawula kube kanye ngenyanga, kodwa akukho sithintelo malunga nokuba banokwenza kaninzi kangakanani oko kuba lilungelo labo ukwenza njalo.

ULetsatsi wongeze ngelithi, amagosa akwaSASSA ahlala ezilungiselele ukunceda abaxhamli besibonelelo basebenzise amalungelo abo.

Ukuze kuqhutywe izicelo zotshintsho kwiindlela zokuhlawula ngokukhawuleza, iSASSA iceba ukwandisa ukufikeleleka kwabo. Ukongeza, iyakwandisa iiyure zayo zeofisi ukulungiselela nakuphi na ukukhula kwabantu abafuna uncedo.