Amakhankatha mawazimisele

KAPA: Alifikanga ligalelekile kwakho ixesha lokuya ngubuninzi kwamakhwenkwe esuthwini rhoqo ngeli xesha enyakeni. Kungoku nje sele uliqule waligangatha ukulungisela amakhwenkwe azokoluka, kwezi holide zehlobo, umbutho iSomagwaza Institute eNtshona Koloni. ISomagwaza ngumbutho okhusela ulwaluko. Oyingcibi, uSikelela Zokufa, uthi beyiSomagwaza bame ngeenyawo yaye bawubhinqe wamfutshane ukuqinisekisa ukuba akukho siganeko sizokwenzeka kulo nyaka kweli phondo. Uthi bamatasatasa yaye basemaphethelweni okulungiselela eli xesha lolwaluko.

“Sithi kumakhankatha mawonyuse iikawusi kuba asifuni kubona mntwana uphuma engaphilanga ehlathini” utshilo uZokufa. Uthi ikhankatha elingalandeli migaqo bazakulikhuphela ngaphandle liyeke ukusebenza. OkaZokufa uthi banazo zonke iinkcukacha zamakhankatha aseNtshona Koloni, khon’ ukuze bakwazi ukulandelelana nomsebenzi wawo.

Omnye wamakhwenkwe azakusinga ehlathini, uThandolwethu Tom, uxelele I’solezwe ukuba yena uvuya engavuyi ngelithi kuninzi okwehlela abo baye bathathe isigqibo sokuthatha inqanaba lokungena ebudodeni.

“Abazali bona banoxanduva lokuhambela abantwana babo ehlathini ze xa kukho into engaqondakaliyo basazise siyijonge; oko kungathetha ukuthi akuphinde kubekho kufa nokungaphili kwabakhwetha” uqhube watsho uZokufa. Uthi kunyaka ophelileyo kubhubhe amakhwenkwe amabini eNtshona Koloni. ISomagwaza ikwadize ukuba ineenjongo zokunwenwela nakwamanye amaphondo.