Amakhosikazi abanjiwe ngokufunela u-Omotoso iintombi

Amakhosikazi amabini abanjiwe liphiko lophando iiHawks emva kokungqanyaniswa ngqo nebholo lokufunela iintombi inkokeli yebandla iJesus Dominion InternationalChurch, uMprofeti Tim Omotoso.

U-Omotoso wabanjwa ziiHawks kwekaTshazimpuzi kulo nyaka kulandela ukuvela kwebholo lokulala namantombazana akhonza kwibandla lakhe, bambi kubo bekwiminyaka ekwishumi elinesithathu.

Isithethi seeHawks eMpuma Koloni uKapteni Anelisa Feni uthi la makhosikazi abanjiweyo, enye kuwo ineminyaka engamashumi amabini anesibhozo (28) logama enye ikwiminyaka ekumashumi amathathu anesithandathu (36).

“Aba barhanelwa babini babanjelwe ukuthubelezisa la mantombazana bewasa ku-Omotoso. Bebewathatha kwilizwe liphela ze babajonge kwizindlu abagcinwe kuzo,” utshilo uFeni.

Emva kokuba egcinwe kwezi zindlu, la mantombazana ebeye asetyenziswe njengamaxhoba ezesondo, ngulo ka-Omotoso.

U-Omotoso useseluvalelweni lwamapolisa, nalapho athe gqolo ukuvela kwinkundla kamantyi waseBhayi ecela ibheyile.