Amakhosikazi anikana ithemba eMdantsane ngosuku lwawo

Phumelela Vuyokazi Joyi

Amanina aza kube engungelene eMdantsane kwaNU 17 ngomso apho eza kube eshukuxa ezidla wona.

Le ndibano iza kube ibanjelwe kwintente enkulu kwaNU 17. UPhumelela Vuyokazi Joyi oququzelela le ngqungquthela yamanina ebizwa ngokuba yiWomen Spirit Uplifment, uthi ususwe ngumbono owamfikela esemsebenzini wakhe ngelinye ilanga owokuba ancede amanye amakhosikazi aneengxaki.

Uthi uqaphele ukuba unaso isiphiwo anaso kuba unethamsanqa lokuba amane edibana nabantu okanye noogxa bakhe emsebenzini bambalisele ngeengxaki ezinkulu abajongene nazo.

UJoyi uthi uyabona ukuba luhlobo athunywe ngalo nguThixo eluntwini elokuba anike ithemba.

Uthi akuqaphelayo kukuba ubuntu abusekho sele baphela kule mihla.

“Abantu abasenalo ithemba kwaye abasenalo nothando kuba umntu uzicingela yedwa, akasamkhathalelanga umakhelwane wakhe. Kanti kudala ingxaki yomhlobo wakho nawe yayiyeyakho. Ndicinga ukuba ngokuthi ndidibanise amakhosikazi sibe sodwa ngolu suku sithethe ngezi zinto kungathi kubuyelwe eMbo,” utshilo uJoyi.

Kule ngqungquthela kuza kube kukho izithethi ezahlukeneyo, zithethi ezo sele zinamava kwiingxaki ezijongene noomama.

Nolutsha lulindelekile ngolu suku noluza kube nalo luhlomla ngemicelimngeni olujongene nayo. Ingqungquthela iya qala ngentsimbi yeshumi kusasa ngoLwesihlanu.