Amakhosikazi omasipala waseKouga axhotyiswe ngezakhono zoshishino

UPieter Oosthuizen waseJeffreys Bay Wind Farm enikeza isitshixo semoto kuAndiswa Lubengu-Bailey

UREFILOE Hlahane uthi uqeqesho alufumene kwezoshishino kutshanje, lubangele ukuba aqonde ngokupheleleyo ukuba ngusomashishini kuquka nokwazi iindlela zokwenza ngcono kwanokuthengisa ishishini.

UHlahane, weRefilourish Properties eJeffreys Bay, ebeyinxalenye namakhosikazi aliqela athe athabatha inxaxheba kuqeqesho lwezoshishino obe lusenziwa yinkampani Isibabalo Business Services, kulandela inkxasomali yefama yophehlo-mbane ngomoya yaseJeffreys Bay (Jeffreys Bay Wind Farm).

“Olu qeqesho lundincede ekubeni ndazi nzulu ngezoshishino. Ndikhulile futhi ndigqibelele njengosomashishini oyinkosikazi kwaye ndikwazifumene izakhono zokulawula imingcipheko ekhoyo kushishino kuquka naleyo isuka ngaphandle,” utshilo uHlahane.

Kolu qeqesho, la makhosikazi afumene uqeqesho kwizakhono ezifana nokulawula imali, ukulawula imingcipheko kwanemithetho yezoshishino.

“Into esivuyisayo kukuba uninzi lwamashishini afumene uqeqesho aphantsi kwabantu abamnyama kwaye aphethwe ngamakhosikazi,” utshilo uMlawuli Jikelele wenkampani Isibabalo Business Services uAndiswa Lubengu-Bailey.

UHlengiwe Radebe, uMlawuli woPhuhliso lwezoQoqosho eJeffreys Bay Wind Farm uthi olu qeqesho baluxhase ngenxa yokuba beyazi ukuba akukho lula ukwenza imali kumashishini asaqalayo. Le fama ikwaxhase ngemoto kwinkampani Isibabalo.