Amakhulu amane awanabudoda eMpuma Koloni

Kule minyaka elishumi elinesihlanu igqithileyo ngabakhwetha abangaphezulu kwewaka ababhubhele eSuthwini kweli leMpuma Koloni.

Oku kudizwe yi-ofisi yendlu yeeNkosi eMpuma Koloni ngomlomo kaMzi Nkantsu ongumlawuli kula ofisi.

“Kulusizi ukuvakalisa ukuba ukusukela kule minyaka elishumi elinesihlanu egqithileyo bangaphaya kwewaka abantwana ababhubhele eSuthwini kweli leMpuma Koloni,” kucacisa uNkantsu.

Isizini yokwaluka kwamakhwenkwe ivuliwe eMpuma Koloni ukusukela ngomhla wesithathu wale nyanga. IMpuma Koloni sele isaziwa kuzwelonke nakwihlabathi ngokuba nelona nani liphezulu lokubhubha kwabakhwetha eSuthwini.

“Yilo nto siqononondisa amakhaya ukuba aqaphele oku, isiko lokwaluka luxanduva lekhaya, hayi elikaRhulumente, ngoko amakhaya mawathabathe uxanduva,” ubongoze watsho uNkantsu.

Uthi ngenxa yeempazamo zaseSuthwini iintsapho zabakhwetha ziyazila endaweni yokuba zibhiyoze. Maninzi amalinge enziwe nguRhulumente kuzwelonke nakwiMpuma Koloni ngelizama ukunqanda ukubhubha kwabakhwetha.

Minyaka le kuqashwa iimoto, kubhatalwe iindawo zokulalisa amagosa ngelizama ukulwa iingxaki zasebakhwetheni. “Bangaphaya kwamakhulu amane abantwana abathe baphulukana namalungu obudoda ngenxa yeempazamo ezenzeke ehlathini,” uhambisa atsho uNkantsu.

Amagosa ezempilo, amapolisa, iiNkosi noluntu ngokubanzi babazizinxadanxada ngeli xesha ngelizama ukunqanda ukubhubha kwabantwana eSuthwini.

“Amakhaya mawaqiniseke ukuba akhetha amakhankatha neengcibi ezinomzila omhle nocacileyo wokwenza lo msebenzi ngelikhusela impilo yomntwana,” utsho uNkantsu.

Kwisizini yasehlotyeni kunyaka ophelileyo bangaphezu kwamashumi amabini abakhwetha ababhubhele eSuthwini.

“Phaya kwisithili saseOR Tambo sifumanise ukuba abantwana bafuna ukuya eSuthwini bengakazigqibi iimviwo zabo, sicela amakhaya ancedisane nathi,” utsho uNkantsu.

Ingingqi yaseOR Tambo isoloko ihamba phambili ngamanani abantwana abathi benzakale eSuthwini kweli. Amanye wona amaphondo asoloko enamanani aphantsi okanye angabinaye umkhwetha obhubhileyo. Uninzi lwabo bangenabudoda bakwafumaneka kwisithili saseOR Tambo.