Amakhwenkwe alibaziseke kulwaluko, emva kokufunyaniswa eneCovid-19

ONKE amakhwenkwe avavanyelwa iCovid-19 phambi kokuba oluke kwaye ethe yafunyaniswa inale ntsholongwane ayoluki de ibesesimeni esilungileyo ngokwezempilo, utshilo uNkosi Mkhanyiseli Dudumayo ongunobhala weContralesa eMpuma Koloni.

UDudumayo uthi kukho iqela lamakhwenkwe athe akoluka ngenxa yokuba efunyaniswe eneCovid-19.

“Inkwenkwe efunyaniswe ineCovid-19 ayoluki de kubekanti isesimeni esilungileyo ngokwezempilo. Ngokwamanani amakhwenkwe, kuquka namakhankatha, athe akoluka ngenxa yokuba befunyenwe beneCovid-19, aphaya kumashumi amabini.

“Nakweliphi na ilizwe, urhulumente unoxanduva lokukhathalela abantu balo. Lo nto ithetha ukuba kukho iinkqubo ezibekiweyo ngurhulumente ukunika inkathalo kumakhwenkwe, amakhankatha neengcibi ezifunyaniswe zineCovid-19. Yenziwe nenkqubo yokuba abo banayo indawo yokuzigcina bucala xa beneCovid-19, benze njalo,” utshilo uDudumayo, okwiqoqo lohlolo lolwaluko eOR Tambo.

Isiko lolwaluko liqale ngokusesikweni ngomhla weshumi elinesixhenxe. Kuthe nje liqala, kwabe sele kukho abakhwetha abane abathe babhubha ngenxa yolwaluko olugwenxa. Abathathu kwaba bakhwetha baseOR Tambo logama omnye eseAlfred Nzo.

UMphathiswa weNtsebenziwano kuRhulumento neMicimbi yeMveli eMpuma Koloni, uXolile Nqatha, ubongoze abazali ukuba bathathe uxanduva ngempilo yabantwana babo. UNqatha uthi wonke umntu owoluke okanye owuluse inkwenkwe phambi komhla weshumi elinesixhenxe, wenze into engekho semthethweni.