AmaKomanisi asafuna ‘inyani’ ngokubhubha kukaChris Hani

AMAKOMANISI axhasa isibheno sokuphikisa ingqawule ngakuJanusz Walus, owabulala uChris Hani, kuba ekholelwa ukuba le nzalelwane yasePoland ayikayixeli “inyani” ngokubulawa kukaHani.

Ilungu lekomiti ephezulu yamaKomanisi uButi Manamela uthe: “Kufuneka sifumane inyaniso ngokuba ngubani owabulala uChris Hani.”

“Siyayazi ukuba uJanusz Walus noClive Derby-Lewis baya ejele ngokubulala uHani, kodwa siyakholelwa ngokumandla ukuba likhona iyelenqe elaliphekelwe ukubulala unobhala wamaKomanisi. Asokuze siphumle, de kube kanti sifumana inyaniso,” kutsho uManamela.

UManamela uthi ngomhla wesihlanu kule nyanga bazakube bekwinkundla yezibheno eBloemfontein ngenjongo zokuphikisa ingqawule ngakuWalus.

“Sifuna ukwazi ukuba uWalus noDerby-Lewis basebenze noobani ukubulala uHani,” utshilo uManamela.

UWalus wanikwa ingqawule kunyaka ophelileyo, kodwa laphanza inyathelo lakhe lokuphuma ejele emva kokuba inkundla yathi yasiphumeza isicelo sokubhena ngakulo ngqawule.

UWalus kwakunye noDerby-Lewis babanjwa ze bagwetywa ubomi ejele emva kokuba befunyenwe benetyala lokubulala uHani ngomhla weshumi kuTshazimpuzi ka-1993.

UDerby-Lewis usweleke ekupheleni konyaka ophelileyo kulandela ukugula ngumhlaza wemiphunga.

Umhlolokazi kaHani, uLimpho, naye kudala ethetha ngazwilinye namaKomanisi ngelithi nanamhla oku usafuna uWalus achaze ukuba wasebenzisana nabani ukubulala uHani.