Amalungelo akho njengomthengi

Kwezi holide, uninzi lwabantu luchithe imali eluyisebenzele nzima ngokuthengela ababathandayo izipho zeKrisimesi. Ngokunjalo, abanye babenethamsanqa lokuthengelwa izipho abazibeke phantsi komthi wekrisimesi belinde ukuziqhaqha ngomhla wekrisimesi. Andithethi ke ngezipho zamabhaso emitshato nemigidi ezithengwe zanikezwa kumatheko nezici.

Ayintoni na amalungelo akho xa ufumanisa okokuba isipho asisebenzi ngokulindelekileyo nangona kungekapheli neeholideyi zehlobo? Kaloku ezorhwebo phakathi kwelizwe loMzantsi Afrika namazwe ngamazwe zibonisa okokuba eli lizwe selifana nomgqomo ekukhutshelwa kuwo iimveliso ngeemveliso kuquka nezingekho mgangathweni.

Umthetho iConsumer Protection Act ungenelela xa kulapho ngokukhusela abathengi ngesiqinisekiso sembuyekezo mali yeempahla engasebenziyo ethengiswa kumashishini ngamashishini, khona khona esebenza ngombane.

Lo mthetho ubeka imiqathango ngakubathengisi nakwabemizi-mveliso ethi iimpahla mazimelane nezenzelwe kona, mazibe semgangathweni ophezulu, mazisebenze yaye zingabi naziphene. Iimpahla kufuneka zisebenze ixesha elide, nto leyo ithetha okokuba impahla efana noomabonakude, iiketile, iifriji, iigumba-gumba, kunye nenye esebenza ngombane, kulindeleke okokuba zisebenze ixesha elide.

Xa kuthe kwenzeka zamoshakala zingekapheli iinyanga ezintandathu, umthengi unelungelo lokuzibuyisela apho zithengwe khona yaye unelungelo lokunyanzelisa enye yezinto ezintathu; ukuba zilungiswe, ukuba zitshintsiswe anikwe ezisebenzayo, ukuba abuyiselwe imali azithenge ngayo yonke ngaphandle kwezohlwayo.

Okwangoku akukacaci okokuba kwenzeka ntoni xa iimpahla zimoshakele emva kweenyanga ezintandathu kodwa umthengi usengazibuyisela apho azithenge khona eve okokuba usomashishini uthini na, okanye xa emangele elindele isigwebo seNational Consumer Tribunal okanye iinkundla zomthetho.

Okubalulekileyo kukuba usomashishini akanakumnyanzela umthengi okokuba makakhethe yiphi kwezi zinto zintathu. Umthengi usenganyanzelisa okokuba abuyekezwe imali azithenge ngayo yonke angakakazwa nge-voucher angathenga ngayo kwakwelo shishini njengoko kusenziwa njalo kwamanye amashishini.

Kwakhona, umthengi akanakunyanzelwa okokuba athenge iimpahla ezixabisa ngaphezulu kwezo azibuyiselayo, yaye usomashishini kunyanzelekile ibenguye ohlawula iindleko zokulungisa, zesithuthi sokuthwala ukubuyisela eshishinini, okanye ezokutshintshisa iimpahla.

Iimpahla ezingabuyiselwa ngumthengi ziquka ukutya kuba kuyenzeka okokuba mhlawumbi umgubo wombona obuthengwe ngumbutho womgalelo kuthi kanti ungundile. Xa kunjalo umthengi angakha ngesitya engxoweni yomgubo asongele aye kukhalaza apho ubuthengwe khona, anyanzelise imbuyekezo ehambelana neentlobo ezintathu esezichaziwe apha ngasentla.

Ukubuyisela ukutya okonakeleyo kubalulekile kuba xa kungatyiwa konakele kunjalo kungabagulisa abantu. Kanti ke xa kuthe ngempazamo kwatyiwa ukutya okonakeleyo kwaze kwabagulisa abantu, umthengi unelungelo lokunyanzelisa imbuyekezo kusomashishini equka imali ehlawulwe kwagqirha okanye esibhedlele.

Oku kubaluleke ngakumbi kuba emakhayeni amaninzi akukho mntu usebenzayo yaye ukutya kuthengwa ngemali yesibonelelo sikarhulumente. Lo nto ibeka loo makhaya emngciphekweni wendlala ngenxa yokungabinamali yokuthenga okunye ukutya xa kungenzeka okokuba kuthi kanti bathengiselwe ukutya okonakeleyo ngemali ebebenayo.

Zintathu izinto ezingundoqo eziqatshelwa ngoosomashishini xa besamkela iimpahla ezibuyiswa ngabathengi befuna ukubuyiselwa imali abathenge ngayo. Okokuqala, isingxobo iimpahla ezithengwe zikuso. Xa iimpahla zingasebenzi umthetho awunyanzelisi okokuba zibuyiswe zikwisingxobo ezazithengwe zikuso ukuze umthengi abuyiselwe imali yakhe, kodwa kuluncedo ukwenza njalo. Kodwa kuqhelekile okokuba usomashishini okanye umzi-mveliso anyanzelise okokuba iimpahla zibuyiswe zikwisingxobo sazo xa kuthe kanti umthengi utshintshe ingqondo yaye akukho nto ingalunganga ngeempahla koko umthengi uzibuyisa kuba evumelekile phantsi kwenkqubo yeshishini elo.Uhlobo lweempahla ezibuyiselwa zingenasiphako kodwa ngenxa yokokuba umthengi etshintshe iingqondo ziquka iimpahla ezizipho ekufunaniseka okokuba umthengi uphiwe izipho ezibini nangaphezulu ezifanayo ngezi holideyi.

Okwesibini, amaphepha omtshini asisiqinisekiso sentlawulo. Nangona umthetho ungachazi ngokuphandle malunga nala maphepha, ukwanda koburhalarhume nobuqhetseba elizweni lethu kunye nesolotya lomthetho elikhusela umthengi kwiinyanga ezintandathu zokuqala iimpahla zithengiwe, ezi zizizathu ezithethelela imfuneko yala maphepha xa kujikiswa iimpahla. Nangona kunjalo, ishishini kulindeleke okokuba lincedise kule meko ngokugcina iincwadi ezineekcukacha zeempahla ezithengiweyo nezabathengi, ezifana namaphepha eerhafu zoomabonakude, ngokufanelekileyo.

Okwesithathu, imeko yeempahla. Usomashishini ukholisa ukuqwalasela okokuba imeko yeempahla ibonisa okokuba bezisandukuthengwa na nokuhlolisisa okokuba kungezeka na okokuba kuthi kanti umonakalo ubangelwe bubuqhitala nobuxelegu bomthengi.

Ukuba unemibuzo malunga namalungelo akho njengomthengi okanye ufuna ukukhalaza ngosomashishini okanye umzi-mveliso othile unganxibelelana nabe National Consumer Commission bakuncede simahla 0860 00 3600 okanye complaints@thencc.org.za