Amanina afuna ukuqatshelwa kwezopolitiko

Oomama bebedibene ukuvakalisa ilizwi labo ngaphandle kwakaNestle eMontiUmfanekiso: Uthunyelwe

Umbutho okhuthaza idemokhrasi, nongenanto yakwenza norhulumente, iAfesis-corplan eMonti ubambisene neSoul City kwakunye neOxfam, basungule iphulo lokuxhobisa amanina ukuba aqwalasele iimfuno zawo kumaqela ezopolitiko.

Lo mbutho uthi oku kungenxa yokuba amanina ngawona maninzi kumqulu wezolonyulo, kodwa amaqela ezopolitiko awayiniki ngqalelo lo nto kwizicwangciso zawo kwankqu nakumqulu wezithembiso.

Kwiveki ephelileyo, iAfesis-corplan, iSoul City neOxfam zithe zabamba imiheshuzo ngakwidonga lwenkampani iNestle eMonti, apho kwenziwe khona umzobo omkhulu wamanina oMzantsi Afrika angathathelwa ngqalelo kwizicwangciso zabezopolitiko. INestle ibe nesivumelwano neAfesis-corplan ukuba isebenzise udonga ngenjongo zokubonakalisa eyakhe inkxaso ngakumakhosikazi.

Lo mzobo ubonisa amakhosikazi awenza umsebenzi wasekhaya, umsebenzi wefektri kunye nomsebenzi wemigodi. Ikwabonisa nabafazi abanamandla, abaziingqondi kunye namaqhawekazi kwiimeko zabo ezahlukeneyo.

Ongumlawuli kumbutho iAfesis-corplan uNontando Ngamlana uthe: “IShayisfuba liphulo lelizwe lamakhosikazi abazibiza njengamakhosikazi angagungqiyo kwaye alwela amalungelo awo.”

“Eli phulo lelokwenza ilizwi kumakhosikazi ukuze abenako ukufikelela, ukukhuseleka kwaye aqapheleke. Sidibene singamakhosikazi njengoko siqonda ukuba ixesha lolonyulo lifikile kwaye asivanto ingako ngeengxaki ezidla amanina kuwo nawuphi na umbutho wezopolitiko waseMzantsi Afrika, sibone ukuba masingathuli sifanele ukuba sizilwele.”

UNgamlana uthi kuphehlelelwe eli phulo iShayisfuba eMonti ngokuthi kutyatyekwe udonga, kwatyhilwa nebhodi eza kuhlala isisikhumbuzo kuye nawuphi na umntu ongumama ebonisa amandla. Ukwabulele intsebenziswano nabakwaNestle.

UVince Giovanniello, nongumanejala kwaNestle eMonti, uthe kuluchumanco kubo ukuxhasa iphulo lokuxhobisa amanina.

UAnelisa Mvumbi olitshantliziyo ekulweleni amalungelo oomama nobeyinxalenye nalo mngcelele uthi uthathe inxaxheba ngolu suku kuba engomnye umfazi onobunzima kwaye efuna ukuva ukuba abanye baqubisana njani nabo obu bunzima.

Uthi akuqapheleyo kukuba iingxaki zonke zamakhosikazi ziyafana.