Amanina angenza ngcono ukuphakamisana kunokulwisana!

Umbhexeshi weStill She Bloomed uNoludwe Mhlola-Miza nozakube eqokelela amanina ngeenjongo zokwakhana. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Amanina emancinci emadala asengakhana kwaye abekwizikhundla eziphezulu futhi abekumacandelo ohlukileyo kuba amandla ona anawo ingakumbi xa enokuthi abambane kwaye afundisane. Oku kudizwe linina elikwezoshishino uNoludwe Mhlola Miza nathi oku kuzakube kushukuxwa ngamanina xa ezakube edibene esakhana ngoMgqibelo umhla we23 kule nyanga sikuyo eAudi Centre eMonti.

UMhlola Miza uthi ubize amanina akwiindawo eziphezulu kwaye akumacandelo awohlukene mpela ngeenjongo zokubonisa abasakhulayo ukuba konke kuyenzeka ingakumbi xa ephakamisana, efundisana, ephuhlisana kwaye encedisana ngempumelelo yelinye inina.

Loo manina singabalula abaziwayo kutshintsho uMphathiswa uStella Ndabeni nathi ungomnye wemizekelo kuba ulinina elikwezoPolitiko ePalamente kuzwelonke, uVuyo Zitumane noligosa eliphezulu eburhulumenteni, uNkosikazi Nobhongo Ngonyama okwezoMthetho kwakunye noLusanda Ngesi.

La manina alindeleke ukuba abalise ngezakhono, amava nolwazi kumacandelo akuwo kwaye kukwalindeleke ukuba acebisa amanye amanina azakube ekule ndibano nazakube enxanelwe ukuva kwanokukhula.

UMhlola Miza sele iyiminyaka efikileyo kwishumi elinesithandathu (16) ekwezoshishino, uthi okuphambili nakunqwenelayo kukubona amanina ingabantu abaphakamisanayo, alwelanayo kwaye akhulisanayo.

“Injongo kukuba ndifuna ukususa mpela le nto yokuba singabantu abaziwa ngokumonelana. Ndifuna ukufaka izazela kumanina asayenzayo eyokujongelana phantsi kwanokukhuphisana.

“Ngokubamba le ndibano yokwakhana kwamanina, ndifuna sibumbane, sililelane, sakhaneni kwaye singamanina sikhuphisane ngezinto ezintle hayi ingokumonelana,” utshilo uMhlola Miza.

Le nkosikazi ithi le ndibano ibizwa ngokuba yiStill She Bloomed uyibambe ngale nyanga yoKwindla neyinyanga apho ihlabathi lonke belibhiyozela usuku lwamanina (International Women’s Day) ngomhla we8.

Olu suku urhulumente kazwelonke ebelubhiyozele eICC eMonti nalapho bekukho uMphathiswa weZindlu kuzwelonke uMmamoloko Kubayi, usekela wakhe uPam Tshwete, uSodolophu weBCM uPrincess Faku kwakunye neNkulubaphathiswa yePhondo uOscar Lubabalo Mabuyane.

Ngeenkcukacha ezithe vetshe malunga namatikiti ungamtsalela bucala okanye uthelele kwikhasi lakhe kuFacebook.