Amanina athungela oonokontraka eO.R. Tambo naseAlfred Nzo

Amanina aseO.R. Tambo naseAlfred Nzo athe axhamla kule nkqubo yokuthungela oonokontraka Umfanekiso: Uthunyelwe

AMANINA alishumi elinesibini kwilali eseMtentu naseLusikisiki phantsi komasipala iO.R. Tambo kunye neAlfred Nzo bathe bafundiswa umsebenzi wokuthunga iimpahla zabasebenzi beendlela ezifana nee-ovaroli baze banikwa izatifiketi yiAveng Grinaker – LTA kwiprojekti yokwakha ibhulorho eMtentu kufutshane naseMthatha.

ISouth African National Road Agency (SANRAL) ithi eli qela lizoqhubeka lifunda malunga nezakhono kolu shishino nelizokuqala kwinyanga ezayo.

Ngokuka nokontilakha ofundisa umsebenzi wezandla, uRobert Simelane wakwaGrinaker – LTA uthe bebezimisele ukuseka amaqela amabini azokujongana nokwenza iimpahla zokhuseleko nabo bazothunga iiovaroli zabasebenzi kwiblorho ezokwakhiwa eMtentu.

“Sikumalungiselelo okwenza izinto zime kakuhle kule ndawo sisebenzela kuyo nezobe igqityiwe ngoAgasti. Ngaphezu koko sinike ulwazi gabalala ngolu shishino sibe sesiyazi into eqhubekayo xa sele igqityiwe ukwakhiwa le blorho,” utshilo uSimelane.

Okhokheleyo ngokudlulisa olu lwazi uBuyiswa Mdotsa we-Iphulo LamaMpondokazi Primary Cooperative, uthe abanye babo bayaqala kwaukubamba umatshini lo wokuthunga.

“Ulwazi olu luquka ubuchwepheshe ekuthungeni iitracksuits neeovaroli. Ulwazi lothi lunike abafundi abo amathuba okuziphuhlisa kwezezimali ngokuthunga itracksuits besenzela izikolo ezingqongileyo,” utshilo uMdotsa.

Usomakhwekhwetha ophuma kumazantsi ale ngigqi kwaSANRAL ugqirha Mongezi Noah uthe abafundi batyunjwe sisigqeba kwiprojekti le ngokuzinikela kumsebenzi omhle abawenzayo.

“Abahlali kuyiwe kubo nabo bavuma ngazwilinye ukuba batyumbe abona bantu abangayofunda olu lwazi. Aba bantu abasebenzi nto leyo into yokuthunga iyobanceda babeke isonka etafileni. Kufuneka beqwalasele ngokuqhubekela phambili nolu lwazi ukutsal’abakhenkethi ngokwenza iimpahla zesintu nezinye kule ndawo iza kwakhiwa kuyo le blorho. Bengalibelanga ukudala imisebenzi ukuze amampondo axhamle,” utshilo uNoah.

Esitsho ukuba uzolisebenzisa njani eli khono lokuthunga azob’ elifumene ngokwakhiwa kwale bhulorho eMtentu uNombuyiselo Phiwayo uthe, “injongo kukwenza iphumelele le projekti ukukhuthaza uSANRAL aze asebenzise bona kumsebenzi wesigxina ukuze bakwazi ukuzinceda kwakunye namakhaya abo”.

USibongiseni Ntsema nohamba ngesitulo esinamavili kule projekti uthe wonyulwa ukuqinisekisa ukuba bamelwe abakhubazekileyo.

“Ngaphambili bendithunga iimpahla zakwantu, ngoku ndinolwazi olongezekileyo. Kwaye bakwandithembise ngokundizisela iArm Roller sewing machine ukwenza izinto zibe lula kum xa sele siqalile ukusebenza,” uvale ngelo uNtsema.