Amantombazana anyulu aza kubhiyoza noZwelonke

UNYAKA ka2018 asokuze ulibaleke kwiKomkhulu lamaXhosa eNqadu kuGatyana nanjengoko, okokuqala ezimbalini kwiiKumkani zeli komkhulu, kuza kubanjwa isibhadlalala sonyaka kubhiyozwa noKumkani Mpendulo Zwelonke Sigcawu ogqiba amashumi amahlanu eminyaka kulo nyaka.

Ngomhla wesine kwekaTshazimpuzi, uKumkani Zwelonke ugqibe iminyaka engamashumi amahlanu wazalwayo, kwaye lo msitho ububanjelwe eICC eMonti ukubhiyoza nesizwe.

Akuphelelanga apho, nanjengoko unyaka ka2018 ubekelwe bucala ukwenza amaphulo aza kushiya umzila kubantu besizwe sale Kumkani, abizwa njengeKing Zwelonke Legacy Projects.

Oku kubhengezwe kwiKholeji iKing Hintsa eDutywa ngempelaveki, ngethuba le Kumkani ibibambe isidlo sangokuhlwa ebesizinyaswe ngoosomashishini, iinkosi kwanabezopolitiko.

“Andingomntu uthanda ukubhiyozela umhla wokuzalwa, kodwa kulo nyaka ndiqonde ukuba xa ndigqiba iminyaka engamashumi amahlanu mandibhiyoze nesizwe sam,” utshilo uSigcawu.

Phakathi kwezinto eza kuzenza iKumkani, kukubiza sonke isizwe sakwaXhosa eNqadu ngomhla wamashumi amabini ananye kwekaTshazimpuzi apho le Kumkani iza kondlala ngokusesikweni inkqubo yonyaka equka amaphulo okuhlangula abantu bayo endlaleni.

KweyeSilimela, uSigcawu uza kutyelela eNgilane ngenjongo zokuya kubamba indibano neKumkanikazi yamaNgesi uElizabeth wesibini. “Siyafuna ukuya eNgilane kuba ayisiphilisi into yokungazi ukuba iphi na intloko kaZanzolo (Kumkani Hintsa). Sifuna ukuba ixolise iBhritane ngokubulala ukhokho wethu,” utshilo uSigcawu, ekwathi bafuna ligrunjwe ingcwaba likaKumkani Hintsa ngakumlambo waseNqabarha kuGatyane.

UHintsa wabhubhela ngakulo mlambo waseNqabarha ngo1835 emva kokudutyulwa nguGeorge Southey, ipolisa elimhlophe elalikhokele umkhosi ofuthwe ngamaBhritane uphehluzelisa isizwe esintsundu kumhlaba waso. Intloko yakhe kuvakala ukuba yathathwa yasiwa eBhritane njengophawu lokoyiswa kwamaXhosa.

Kusenjalo, emva kolu tyelelo lwaseNgilane, iKumkani yamaXhosa kulindeleke ukuba ityelele eMelika apho kulindeleke ukuba idibane netshantliziyo lamalungelo oluntu uMfundisi Jesse Jackson.

Kodwa owona msitho ujongwe ngamehlo abomvu ngulowo ubizwa njengeNgqokoqho, apho amantombazana anyulu aza kuvuna isivuno esifana nombona, iimbotyi namathanga, asise kuKumkani Zwelonke, umfuziselo wokuba yena makondle isizwe sakhe.

Le Ngqokoqho iza kubanjwa ngenyanga yoMsintsi, batshilo abaphethe iMageza Heritage Foundation – abaququzeleli bala maphulo kaKumkani Zwelonke Sigcawu.

Akukacaci ukuba iza kubanjelwa phi le Ngqokoqho, kodwa abakufutshane kwiKumkani bathi izakuba ngumsitho omkhulukazi.

Abantu abasele bebhengeze inkxaso kula maphulo nguSopolitiki uGqirha Zweli Mkhize osele ebinze ngeR100 000. Ukanti noSomashishini owaziwayo uPatrice Motsepe naye uthembise ngokuyixhasa iKumkani.

USigcawu uphinde wayibethelela eyokuba akanagunya emhlabeni kuphela, koko ukwanalo igunya nakulwandle olugudle isizwe sakhe – watsho esithi ufuna ukuxhamla ekunye nesizwe sakhe kubutyebi baselwandle.

“Ndinamanxweme olwandle asixhenxe kodwa umnqa kukuba andixhamli kuwo mna nesizwe sam. Kuyafuneka ukuba sijonge indlela yokuba iintsapho ezazalelwa phezu kolwandle, zixhamle kubutyebi obufumaneka elwandle,” utshilo uSigcawu.

Iilwandle anegunya kuzo uZwelonke ziqala eXhorha ukuya eKei Mouth.