Amanxele kwisigama sesiXhosa

Ndimana ukukhalela ukusetyenziswa gwenxa kwesigama sesiXhosa, ndigxeleshe impi yezosasazo ithuba elininzi njengoko inempembelelo emandla kule meko.

Ndiyibetha ndiyikhwaphile ke kuba la magama iwathatha kwakuthi apha. Bambi kubantu olufunyanwa kubo olu luchwe ngabantu abakhulu ekuhlaleni; nantoni na ke ethethwa ngumntu omkhulu ilunge ingalunganga injalo.

Kudala ke kwasikhedemela ukucinga ukuba kukho abantu abangenokubhuda, sele soyele kwimihadi nemiwonyo emininzi yingcamango enjalo.

Maninzi amagama agwenxa asetyenziswa ngabantu, bengazi ukuba agwenxa. Oku uya kukufumana nakumagama neefani zabantu; zibizwa ngendlela ezenza zingabi nantsingiselo. Sele kwamkelekile ukuba ifani ingabi nantsingiselo.

Asisazidini ngokuba ifani le ligama lomntu, imele kuba nentsingiselo njengamagama amaninzi ke ngoko.

Igama lomntu liba nentsingiselo nesiseko okanye imvelaphi. Kutenxile ke ngoko ukucinga ukuba limele kuba ligama elingathethi nto. Lubaphaya kwimvakalozwi ke utenxo kwiifani, zibizwe ngendlela enganiki ntsingiselo.

Ndiwayeke amagma abantu neefani zabo, igama lomntu yimali! Mandicaphule nje apha kwisigama semihla ngemihla. Ndike ndeva umntu esithi ‘inzonzobila yobushushu;’ ndaxakwa ukuba inokuba uzama ukuthini bethu!

Inzonzobila idibana phi nobushushu? Xa sithetha ngobushushu singathetha ngengqatsini nangesifuthufuthu nangolophu, njalo njalo, hayi inzonzobila.

Ndike ndeva nangegama elithi “ukuqhushumbisa ngamanzi.” Nokuba sele kutheni na amanzi akangeke aqhushumbe; kungaqhushumba into akuyo okanye asetyenziselwe ukuphehla uqhushumbo, hayi ukuba wona aqhushumbe okanye aqhushumbise. Nento akuyo ayiqhushumbi iyagqabhuka.

Xa kusingiswe kuqhankqalazo abantu bathetha “ngomgushuzo.” Ukugushuza kukude le kuqhankqalazo. Andazi abantu badibene nayo phi na le nto yokuthi bayagushuza xa beqhankqalaza. Bayalithanda ke abasasazi, abalungi nokuba sele ubalungisa. Uqhankqalazo ngumgushuzo kubo.

Ndike ndeva kusetyenziswa gwenxa igama elithi “ukusungula” xa kusingiswe kwilontshi (ukulontsha incwadi).

Igama lesiXhosa elisondeleyo, nangani singenayo nje emvelini yesiXhosa into enjalo, kukwazisa ngokusesikweni okanye ukuphehlelela okanye ukuvula ngokusesikweni, njalo njalo. Hayi ukusungula, nto yimbi leyo.

Kukho igama abantu abalisebenzisa ngathi linento eliyithethayo kanti lihamnte nje legama; igama elithi “iZakhiwo zoMdibaniso” xa kuthethwa ngeUnion Buildings. Apha kuguqulelwe nje amagama esiNgesi enjengoko anjalo ayananzwa intsingiselo esiXhoseni.

Kwisimo sorhulumento ezisetyenziselwa sona eza zakhiwo kukuba “zilikomkhulu likarhulumente” ngaphezu kwale nto yokuthi zizakhiwo zomdibaniso.

INkulumbuso asinayo kweli lizwe. Kodwa sele kude kwangathi kuchanekile ukuthi iPhrimiya yiNkulumbuso.

INkulumbuso yile thina sithi nguMongameli. YiNkulubaphathiswa iPhrimiya, kusenokuba kukwiphondo okanye kwisizwe. Lugqwetho ukubiza iNkulubaphathiswa ngeNkulumbuso.

Abantu ababoni nto igwenxa ukuthi “bayaqhubekeka” okanye “bayaqhubeka” endaweni yokuthi “bayaqhuba.” Umntu akaqhubeki, akaqhubekeki, koko uyaqhuba. Kungafuneka ndenze imizekelo ngomlomo ke ukuze icace gca le ndawo; abafundi mababambe le ndawo yokuba umntu akaqhubekeki kwaye akaqhubeki koko uyaqhuba.

Abantu abahluli phakathi kwegama “ukwahlukana” negama “ukwahluka”. Ukuthi “zahlukene” akufani nokuthi “zahlukile.” Ukuba sithetha ngeendidi nezintlu igama elililo kukuthi “zahlukile,” ukutsho oko azifani. Ze xa sithetha ngento enye ecakaciweyo sithi “zahlukene.” Umzekelo, indoda nomfazi xa beqhawula umtshato bayahlukana, into ethetha ukuba bebekade bebanye; siphinde sithi indoda nomfazi ngabantu abahlukileyo, into ethetha ukuba abafani.

Zininzi ezi ndawo; ubuninzi bazo bufunisa imbadu. Asinawo ke amaqonga okufundisa, apho besiya kuthatha ixesha sicacisa, simeme nabanye abanolwazi oluthe xhaxhe kunalo xhentsenkunkumeni undim. Goba msenge iibhokhwe zikutye.

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.