Amapolisa afumene inqwaba yemipu koonqevu

AMAPOLISA aseMpuma Koloni afumene imipu engekho semthethweni engamakhulu amabini anamashumi amahlanu ananye (251) ngethuba esenza ugqogqo oluthabathe iintsuku ezilithoba.

Isithethi samapolisa aseMpuma Koloni uColonel Sibongile Soci uthi olu gqogqo beluqhutywa kwiphondo liphela ukusuka ngomhla wamashumi amabini anesithathu ukuya kumhla wamashumi amathathu ananye kwinyanga ephelileyo.

USoci uthi olu gqogqo belusenziwa ngokubambisene namagosa ezokhuseleko koomasipala kwakunye nabesebe lemicimbi yezekhaya.

“Kule mipu ingamakhulu amabini anamashumi amahlanu ananye (251), sikwafumene iimbumbulu ezingamakhulu amabini anamashumi amabini anesibini (222). Sibambe abarhanelwa abangamashumi amabini, sababeka ityala lokuba nemipu engekho semthethweni,” utshilo uSoci.

USoci ukwathe amapolisa akwagqogqe nemizi yentselo apho bathe bathathela ngakubo iilitha zotywala ezingamawaka amabini aneshumi elinesine (2 014). “Sikwafumene iimoto ezingamashumi amabini anesithoba ezibiweyo,” utshilo uSoci.

Ezinye iziphumo zolu gqogqo zime ngolu hlobo:

Ababanjelwe ukuqhekeza izindlu bangamashumi amahlanu anesithathu, abaqhekeze amashishini bangamashumi amathathu anesibhozo, ababanjelwe ukuqhuba besele bangamashumi asixhenxe anesixhenxe, ababanjelwe ukubulala bangamashumi amabini anesibhozo, abadlwengulileyo balishumi elinesibhozo.