Amapolisa afunisa ngebhayisekile yexabiso eBhayi!

AMAPOLISA ASEBhayi afunisa ngale bhayisekile. UMFANEKISO: SAPS

Amapolisa aseBhayi ayalela oosomashishini basekuhlaleni kuquka noluntu ekubeni lungayithengi ibhayisekile enombala omnyama nabomvu kuba ibiwe, koko zelutsalele isikhululo samapolisa esikufutshane.

Ingxelo ephuma kuKapteni Sandra Janse van Rensburg ithi le bhayisekile yeyendoda enamashumi amane anesithandathu yaseWalmer ehlaselwe ngamadoda amabini azenze okungathi nawo ayazilolonga.

Ixhoba belikhwele ibhayisekile yalo lizilolonga ngayo phambi kwentsimbi yesithandathu ekuseni kwisitalato iVictoria eWalmer.

“Ixhoba belizokungena eMarine Drive Schoemakerskop labona amadoda amabini, nawo ezilolonga ngakule ndawo liza kudlula ngakuyo. Xa lidlula kula madoda mabini aye alityhala ngamabom lawa phantsi, oxutha le bhayisekile, athatha newotshi kwakunye neeteki ebelizinxibile zokuqabela intaba. Ixhoba linomgruzuko wokuwa ezingalweni,” utshilo uJanse van Rensburg.

UKenel Melody Oranje ophanda ngeli tyala, ubongoza kuye nabanina obona umntu ethengisa ibhayisekile, iwotshi yaseJamani kwakunye neeteki angathengi koko atsalele amapolisa akufutshane naye kwangoko.

Ibhayisekile ixabisa iR150 000 kwaye iwotshi neeteki nazo zikwixabiso eliphezulu.

Onolwazi angatsalela uCol Oranje ku-082 441 8505 okanye ku10111.

Amagama abo bafowunileyo akukhuseleka kwaye ubani unalo nelungelo lokungazichazi gama xa engafuni.