Amapolisa amatsha azakuthunyelwa kwimimandla yasezilalini

Amapolisa amatsha asandul ukugqiba uqeqesho, nenxalenye yawo izakuthunyelwa kwiindawo ezizilali kweli leMpuma Koloni. Umfanekiso: Siyanda Zakhe

IMIMANDLA yasezilalini eMpuma Koloni ichazwe njengezakuxhamla ngokumandla kumapolisa amatsha asandul’ ukugqiba uqeqesho.

 

La mapolisa, angamakhulu amahlanu anamashumi asixhenxe, athe amkelwa ngokusesikweni kwisipolisa sephondo emva koqeqesho lawo kumaziko amathathu eli phondo. La maziko mabini eBhisho logama elinye liseRhafu.

 

Ngethuba ekuqeqesho, la mapolisa akhe achitha iiveki kuqeqesho lokulawula indimbane yabantu ingakumbi kumaxesha oqhankqalazo, nanjengoko ilizwe lithe gqolo ukugutyungelwa luqhankqalazo labafundi baseyunivesithi abafuna imfundo yasimahla.

 

Ethetha kwibala elikwiziko lezoqeqesho eBhisho ngoLwesine, uSekela-Mkomishinala kazwelonke kulawulo lezomthetho nezixhobo kwisipolisa soMzantsi Afrika uLieutenant General Stefan Schutte uthi la malungu matsha azakugxila ekugcineni ukhuseleko kwimimandla egudle unxweme ingakumbi kweli xesha leziyunguma.

UMkomishinala wamapolisa aseMpuma Koloni uLieutenant General Liziwe Ntshinga uthi la mapolisa matsha kulindeleke ukuba abonakale kakhulu kwimimandla esemaphandleni.

“Imimandla yasezilalini yeyona izakuxhamla kakhulu kula malungu kuba ubuninzi bawo bazakuthunyelwa khona,” utshilo uNtshinga.

 

UNtshinga uthi ubuninzi bala mapolisa matsha, malunga namakhulu amabini anashumi asixhenxe anesibhozo, azakuthunyelwa kwimimandla engqonge iMonti. “Ikhulu elinamashumi amane anesibini liya eNelson Mandela Bay, ikhulu elineshumi liya eMthatha logama amashumi amane esiya eRhafu,” utshilo uNtshinga.

 

Ukulungiselela ukhuseleko ngexesha leziyunguma, uNtshinga uzakube eseAlivani ngoLwesihlanu – usuku leholide yoxolelwaniso – ekhawulela loo miqodi iza eMpuma Koloni ekhuthaza abaqhubi nabatyeleli ukuba baziphathe kakuhle ngexesha lokonwabela ukuphela konyaka.