Amapolisa ambethe amkhupha amazinyo!

ULuthando Frans utyhola amapolisa ngokumbetha de ophuke amazinyo

ULuthando Frans noneminyaka engamashumi amathathu anesithandathu ubudala, uthi ufuna amapolisa ambethele into engekhoyo ukuba abhatale.

UFrans nongumhlali waseNyanga eKapa, uxelele I’solezwe ukuba isono sakhe ibe kukubuza ukuba kutheni ebalekisa endaweni enabantwana besikolo.

“Ngethuba ndiwabuza bendibona ukuba akukho apho aleqa khona, kwaye necango lwangasemva belungavalwanga, nto leyo ibinokubangela ingozi kuba ebejongise kwicala lesikolo lamabanga aphantsi.”

Uqhube wathi emva nje komzuzu ubone ngemoto yamapolisa ijika isiza kuye, nalapho athe waphakamisa izandla ukubonakalisa ukuba akalwanga, nto nje ebebuza kuba ecingela abantwana.

“Umbuzo wokuqala abandibuze wona ngowokuba ndingenaphi, ndithe ndingekaphenduli bandibetha bobabini kwaye ngethuba bendibetha bebebuza ukuba ndilipolisa lendlela na, kutheni ndiza kubabuza lo nto.”

Lo kaFrans uthi engenamazinyo nje kukuba akhutshwe ngamapolisa, akagqibelanga apho kuba amophule nengalo.

“Ukuba bekukhona apho bebeleqa khona ngebengakhange babuyele umva beze kum, okwakubuya bazondinkankatha kuyabonakalisa ukuba bebezihambela, kodwa ke inye into endiyifunayo bubulungisa, ndifuna abanjwe amapolisa andixhaphazileyo.”

Emva kokuba ebethiwe uLuthando, uthi amapolisa amthathile emsa kwisikhululo samapolisa saseNyanga, kodwa endleleni adibene namanye amapolisa abaxelele ukuba abahlali baseNyanga bakwesi sikhululo kwaye omnye wabo unoshicilelo lwamapolisa ngethuba emfaka emotweni.

“Emva kokuba exelelwe lo nto aye ajika aya nam kwisikhululo samapolisa aseBrowns Farm, nalapho afike andishiya khona into engangeyure ukuya kwezimbini, ngelo xesha ndiyafa ziintlungu,” utsho uFrans.

Ngelingeni aye amthatha amsa kwikliniki kuba ebona umonzakalo anawo, kodwa okothuse uLuthando kukuba afike athi amapolisa acela oonesi bamjonge kuba ingathi ungumntu ongaphilanga kakuhle ngengqondo.

“Indlela endaba nomsindo ngayo xa esithi amapolisa ndingumntu onengxaki yengqondo, etsho exoka kuba abaleka nenyani yokundibethela into engekhoyo ngenxa nje yokubuza.”

UFrans uye wachitha iintsuku ezimbini esiseleni, nalapho akhululwe ngebheyile yasimahla kodwa eza kuphinda avele kwinkundla kamantyi wasePhilippi.

Isithethi samapolisa aseKapa, uLietenant Colonel Andre Traut, uthe esi sehlo siphantsi kophando nanjengoko amapolisa evulele umtyholwa ityala naye ethe wavulela amapolisa, kwaye ziza kubakhona iingxelo emva kokuba kugqitywe uphando.

Nanjengoko uLuthando ethetha ngevidiyo eyathi yathathwa ngabahlali ngethuba ebethwa ngamapolisa, kule vidiyo I’solezwe eliyifumeneyo akukho apho kubonakala ukubethwa kwakhe, nto nje kubonakala amapolisa amnyanzelisa ukuba angene emotweni nto leyo abonakala engafuni kuyenza.